ผู้บังคับบัญชา


พล.อ.สมหมาย    เกาฏีระ
ผบ.นทพ.


พล.ต.สมชาย    ปั้นทอง
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.กฤษดา   ชูอำนาจ
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.
ข่าวประชาสัมพันธ์


  นักรบรบสีน้ำเงิน  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


ยุทธศาสตร์โคเนื้อ นทพ.


ศูนย์ขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย

  ยาเสพติด  เป็นภัยต่อชีวิต  เป็นพิษต่อสังคม

ที่นี่.....สระแก้ว
          ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระแก้ว 
 
            
 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๕ ที่

  หลวงพ่อทอง
 
พระสยามเทวาธิราช
 
ศาลหลักเมือง
 
 หลวงพ่อขาว
  พระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรฯ

  ชมของดี ๕ อย่าง
  ตลาดโรงเกลือ 
   ปราสาทสด๊กก๊อกธม  
   เขาฉกรรจ 
   สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 
   อาหารอร่อย ๕ ชนเผ่า

 เที่ยวชมธรรมชาติ ๕ สถาน
  อุทยานแห่งชาติปางสีดา
  ละลุ
  อ่างเก็บน้ำพระปรง
  ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
  น้ำตกเขาตะกรุบ

 ก้าวตามรอยพ่อ ๕ แห่ง
  กาสากสิวิทย
สวนของพ่อ
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฯ
  สถานีเลี้ยงสัตว์ช่องกล่ำบน
  โพธิวิชชาลัยสระแก้ว

   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไทยรัฐ
  คมชัดลึก
  ผู้จัดการ
  มติชน
  สยามรัฐ

   จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com


      กิจกรรมเดือน   มีนาคม  ๒๕๕๖


              สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อ ๑ มี.ค.๕๖ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๑สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับ นานาธรรมสถาน
  ต.หนองหมากฝ้าย  อ.วัฒนานคร   จ.สระแก้ว  จำนวน  ๕ ตัน  เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมภายในศูนย์
       
  
                                   

                                     ปลูกข้าวไร่เพื่อสาธิตในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   


             แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์  เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๖ ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกร พันธุ์  จำนวน  ๓๖  ตัว ให้กับ นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. ตามแผนการแจกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕  

             แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์  เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๖ นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกร   พันธุ์  จำนวน  ๒๐ ตัว ให้กับ นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ตามแผนการแจกจ่าย   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖     

              พบปะ กลุ่มแม่บ้าน เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๖ ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ. พบปะ หารือ กับกลุ่มแม่บ้าน นกส.๑ฯ ในเรื่องร้านค้าสวัสดิการ, การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม และการจำหน่ายสินค้าในโครงการ "ธงน้ำเงิน"       

                        พัฒนาปรับปรุงคอกโค  เพื่อเตรียมเป็นคอกโคแม่พันธุ์ สำหรับแจกจ่าย   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 


             
     อบรมด้านการข่าว  เมื่อ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ หน่วยจัดการอบรมด้าน  ข่าว  ให้กับ เจ้าหน้าที่สายข่าว เครือข่ายนักพัฒนา ตามนโยบายที่ให้มีการเรียน  การสอนภายในหน่วย (Unit School)   โดยมี    รอง ผบ.นกส.๑
สทพ.นทพ.  เป็นผู้บรรยาย   ณ  ห้องยุทธการ  นกส.๑ สทพ.นทพ.                       <<<< พัฒนาระบบโดย >>>>
ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่1 สำนักงานทหารพัฒนา  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  2 7 1 2 0  โทร 0 3 7 - 5 4 4 2 7 2  อีเมล :  nks.1@hotmail.com

           

    หน่วยงานราชการ
  กระทรวงกลาโหม
  บก.กองทัพไทย
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ  
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     ส่วนราชการ นทพ.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  สำนักงานพัฒนาภาค ๑พัฒนาภาค ๑
 
สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 
สำนักงานพัฒนาภาค ๓
  สำนักงานพัฒนาภาค ๔
  สำนักงานพัฒนาภาค ๕
  สำนักงานทหารพัฒนา
  สำนักงานสนับสนุน
  หน่วยพัฒนาการพิเศษ  
 
 กกส.สทพ.นทพ..
  กสข.สทพ.นทพ.
  นกส.๒ สทพ.นทพ.
  นกส.๓ สทพ.นทพ.  
  นกส.๔ สทพ.นทพ.
  นกส.๕ สทพ.นทพ.
   งานตามนโยบาย
  ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร
  ศูนย์ส่งเสริมปศุสัตว์ภาคใต้  

     ศบภ.นกส.๑ สทพ.นทพ.
 ๑.การเพาะพันธุ์สัตว์น้
 ๒.โครงการส่งเสริมการผสมเทียมโค
 ๓.การผลิตและแจกจ่ายปศุสัตว์ (ลูกสุกร)
 ๔.การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า
 ๕.การอัดฟาง/หญ้าแห้ง
 ๖.ก ารผลิตหญ้าแฝก
 ๗.ปรับปรุงทุ่งหญ้าพืชอาหารสัตว์
 ๘.ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
 ๙.จัดหาพ่อสุกร
 ๑๐.ฝึกอบรมความรู้ด้านการเลี้ยงโค
 ๑๑.จัดชุดติดตามประเมินผลฯ
 ๑๒.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 ๑๓.การพัฒนาหน่วย 
 ๑๔.ประกวดโคเนื้อลูกผสม ครั้งที่ ๒

     ผลการดำเนินงาน ปี งป.๕๖
๑.โครงการส่งเสริมการผสมเทียมโค
๒.ปรับปรุงททุ่งหญ้าพืชอาหารสัตว์ ๓.ผลิตและแจกจ่ายปศุสัตว์
๔.ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
๕.การผลิตหญ้าแฝก
๖.อบรมความรู้ด้านการเลี้ยงโค
๗.จัดชุดติดตามประเมินผล ฯ
๘.อัดฟาง/หญ้าแห้ง
 ๙.โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า  
 ๑๐.การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
 ๑๑.การพัฒนาหน่วย

     สาระน่ารู้
  คพ่อพันธุ์ของ นทพ.
  การผสมเทียมโค
  วงรอบการเป็นสัด
  พันธุ์พืชเลี้ยงสัตว์
  ทำไมต้องทำแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
  การเลี้ยงสัตว์
  อาหารสัตว
  การเคลื่อนย้ายสัตว์
  เคล็ดลับการสร้างความสุขในที่ทำงาน