ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.
แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com

 

 

  


     กิจกรรม นกส.๑ สทพ.นทพ.

   เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสา พระราชทาน
ของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วย โดยร่วมกัน ตัดกำจัด
วัชพืช เก็บกวาดใบไม้ และฉีดล้างทำความสะอาดแนวถนนด้านหน้าอาคารกองบังคับการ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. เอกราช อินทรักษ์
รอง ผอ.สทพ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) และคณะชุดตรวจของ ผตว.สทพ.นทพ. เพื่อตรวจดูความเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ฯ, แปลงหญ้าเนเปียร์ ที่ใช้ระบบน้ำ ๖๐ ไร่ และการดำเนิน
การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ ๒๐ ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


   เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับ มทบ.๑๙
รร.เจริญสุข, รร.เพียงหลวง ๑๗ และ รร.ทับทิมสยาม ๐๓ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ ตัว นำไปเลี้ยงในบ่อของ
โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสามารถนำไปใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้โรงเรียนมีวัตถุดิบนำไปประกอบอาหารกลางวัน
ของนักเรียน ณ นกส.1 สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


    เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน
๔ นาย ออกเยี่ยมเยียนสมาชิกผสมเทียม/เกษตรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่บ้านแซร์ออ โดยให้คำแนะนำในด้าน
การพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อด้วยน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์ของ นทพ. การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น, การป้องกัน
โรคระบาด และให้ความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรเพื่อใช้เป็นหลักยึดถือในการ
ดำเนินชีวิต ต่อไป ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


   เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โด​ย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย ฯ ร่วมกับ
ส่วนราชการ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยมี  นายปริญญา โพธิสัตย์ ผวจ.สระแก้ว เป็นประธาน ในพิธี ฯ ซึ่งการปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 

    เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดยนกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนิน
การ ปรับภูมิทัศน์แนวถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ตัดแต่ง กิ่งไม้ และ
เก็บทำความสะอาด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมทั้งเพื่อ
พัฒนาส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย  ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 

     เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแซร์ออ โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว


   

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดผู้แทนหน่วยฯ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ
ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัด  โดยมี นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีฯ ณ  บ.หนองขาม ม.๘ ต.แซร์ออ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
     เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ กับ รร.บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา โดยภายในงานมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา การแสดง
ของเด็กๆ บนเวที พร้อมทั้งการแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้แก่
เด็กๆเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ รร.บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา ของหน่วย
เข้าดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์แนวถนนทางเข้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
  เมื่อวัน ๓๐ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลพระให้สะอาด สวยงาม โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี สุดท้ายของเดือน ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

     เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดยนกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์แนวถนนทางเข้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บ
ทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน
๓๐๐ ฟ่อน ให้กับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในความดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา นำไปใช้ใน “โครงการเกษตรกร
กาสรกสิกรรม” (สอนคนและควายไถนา) เนื่องจากประสบปัญหาพืชอาหารสัตว์ที่ปลูกไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงกระบือ  ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


    เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการซักซ้อมการป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และสร้างความมั่นใจ
ในเรื่องการปฏิบัติ ณ บริเวณอาคารกองบังคับ นกส.๑ สทพ.นทพ.ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส๑1 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ของหน่วย
เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวี โดยร่วมกัน ตัดวัชพืช เก็บกวาด ใบไม้
และล้างทำความสะอาดห้องสุขา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ณ สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวี ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

     เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าว
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ.ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดยนกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์แนวถนนทางเข้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย ตามนโยบาย ผบ.ทสส.
และ ผบ.นทพ. ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้

    เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับโรงเรียน
บ้านโคกปราสาท จำนวน 10,000 ตัว นำไปเลี้ยงในบ่อของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ
อาชีพจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังส่งเสริม
ให้โรงเรียนมีวัตถุดิบนำไปประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยดำเนินการ
ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ของหน่วย โดยร่วมกันปลูกไม้ผล ไม้ต้น และไม้ใช้สอย บนทางเดินคันดิน และทำการห่มดิน เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช โดยใช้เศษหญ้าแห้งห่มดินเป็นการป้องกัน
การระเหยของความชื้นที่อยู่ในดิน ณ พื้นที่ โคก หนอง นาโมเดล นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.๔ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นำไปปลูกขยายพันธุ์สำหรับใช้เลี้ยงโค พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการปลูก และการดูแลจัดการแปลงหญ้าให้กับกลุ่ม ตามนโยบาย ผบ.นทพ. ในการนี้หน่วยได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์โค และการสร้างโคเนื้อที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ด้านข่าวสารให้กับเกษตรกร ณ นกส.๑ สทพ.นทพ.ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ปวัน  บุญบันดาล
รอง ผอ.สทพ.นทพ./หัวหน้าชุดตรวจ และคณะทำงานชุดติดตามให้คำแนะนำและกำกับดูแลงานเกษตร
ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ของ นขต.นทพ. ในโอกาสตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/
โครงการ ด้านเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และสรุปผลการตรวจติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ณ นกส.1 สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแซร์ออ โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรี ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการทำความสะอาดบ้านพักกำลังพลของหน่วย โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช เก็บกวาด
ทำความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย ตาม
นโยบาย ผบ.นทพ. ณ อาคารบ้านพักกำลังพล นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ นายทวนทอง อาจรักษา ปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร และคณะ ในการตรวจประเมินฟาร์มโคเนื้อ และฟาร์มสุกรของหน่วย เพื่อรับรอง
มาตรฐานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ณ นกส.๑ สทพ.นทพ.ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับคณะทำงานชุดติดตาม
ให้คำแนะนำและกำกับดูแลงานเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ของ นขต.นทพ. ในโอกาสตรวจติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ด้านเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการนี้ ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ.ได้นำตรวจสถานีผสมเทียม, ตรวจเยี่ยมสมาชิกผสมเทียมโค
ในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น และตรวจสถานภาพปศุสัตว์ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย
ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำสระหิน โดยร่วมกัน
เก็บลอกผักตบชวา ทำความสะอาดริมตลิ่ง ให้มีความสะดวก และความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน เพื่อรองรับกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำสระหิน ม.๘ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.1 สทพ.นทพ. สนับสนุนสถานที่ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้ทำการอบรมการเพาะเห็ดให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.แซร์ออ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ในการนี้หน่วยได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วย เสริมสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพให้กับประชาชน ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ นกส.1 สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการส่งมอบ โคเนื้อลูกผสม นทพ.
(เพศเมีย) ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จำนวน ๑ ตัว ให้กับ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. นำไป
ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ พื้นที่ปฏิบัติการ บ.ซำสะโหมง ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทอดกฐินสามัคคี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญ ป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญ
รุ่งเรือง สืบไป ณ วัดช่องกุ่ม ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการส่งมอบโคเนื้อลูกผสม นทพ. (เพศเมีย) ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จำนวน ๑๕ ตัว ให้กับ นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. นำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา. ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ พื้นที่ปฏิบัติการ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดเตรียม สถานที่
ในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลฯ เป็นการร่วมแสดงถึง ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของราชวงศ์
จักรี ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ วัดช่องกุ่มต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 
 เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย เข้าดำเนินการปรับ ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่สำนักสงฆ์บ้านโคกแซร์ออ โดยร่วมกันเก็บ กวาด ล้าง
ทำความสะอาด ศาลา และหอพระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างสมพระเกียรติ รวมทั้งเพื่อเตรียมสถานที่ไว้ให้ประชาชน ใช้ดำเนินการกิจกรรมทางศาสนา
ณ สำนักสงฆ์บ้านโคกแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ ชุดส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ และชุดประชาสัมพันธ์ของหน่วย ออกติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อรับทราบข้อมูล และปัญหาข้อขัดข้องในการดูแลจัดการสัตว์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติ
งานของหน่วย และมอบเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ให้กับสมาชิกผสมเทียม เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความเชื่อมั่น ความศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพ ให้กับประชาชน  ณ  พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร​ จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ ผอ.สทพ.นทพ. และ รอง ผอ.สทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ดังนี้   ๑. ด้านประสิทธิภาพ
กำลังพลปฏิบัติงาน ๒๕% ๒. ตรวจผลการปฏิบัติงานปี ๖๔ และแผนการปฏิบัติงาน ปี ๖๕   ๓. ประเมิน
ความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกโครงการที่มีลักษณะเด่นตามภูมิสังคมของหน่วย ๑ โครงการ รวมทั้งพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้สำหรับประชาชนตามนโยบายของ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ นกส.๑ .สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   

 เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันแสดง
ความ จงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย
ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลาง จ.สระแก้ว
   เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
กับ ส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยมี
นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธาน พร้อมกันนี้หน่วยฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่
ปัญหา ความเดือดร้อน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วย และมอบ ยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุงให้กับ
เกษตรกรผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และกองทัพ ให้กับประชาชน ณ ศาลากลางบ้าน ม.๘. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร​
จ.สระแก้ว
 
   เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ของ บก.ทท. โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และกล่าวน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
   เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ อ.โคกสูง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยการสนับสนุนหญ้าแห้ง
อัดฟ่อนและหญ้าหมักอัดก้อน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหญ้าสด พร้อมทั้งจัดชุดสัตวแพทย์
เคลื่อนที่เร็ว เข้าตรวจรักษาโคของเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ พื้นที่ประกาศเตือนภัย อ. โคกสูง จ.สระแก้ว
 

   เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ นายทวนทอง อาจรักษา ปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ที่เดินมาเยี่ยมชมโครงการผลิตลูกสุกรพันธุ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการควบคุม
และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ โรงเรือนกรพันธุ์ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
     

   เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ส่งมอบปลานิลจิตรลดา ให้กับนายบุญตา หุ่นปราการ กำนันตำบล หนองแวง อ.โคกสูงจว.ส.ก.ซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรตำบลหนองแวง เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้อาชีพให้กับราษฎรนำไปเลี้ยงตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ​พอเพียง ณ โรงเพาะพันธุ์ปลา
นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
  
     เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๔ บก.ทท โดย ผบ.นกส.๑ สทพ. นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. คณธัช ทองวิชิต ที่ปรึกษา สจร.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการของ นกส.๑ สทพ. นทพ. โดย โดยมีหัวข้อการตรวจ ดังนี้ ๑.สายพลาธิการ ๒.สายการจัดหา ๓.สายช่าง ๔.สายขนส่ง ๕.สายสื่อสาร ๖.สาย สป.๓ และมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๒ ส.ค.๖๔ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
    เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ. เป็นประธานพิธีเปิดกรวย
กระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และนำ กำลังพลลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
สำนักพระราชวัง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๔ ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.
  เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยนำกำลังพลร่วมกัน เก็บกวาดทำความสะอาด, ตัดกำจัดวัชพืช และตัดแต่งต้นไม้ภายในพื้นที่
วัดแซร์ออ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ วัดแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ น.ต.หญิง พวงผกา เพียรบูชา ร.น. หน.ชุดตรวจฯ สตน.ทหาร และคณะ ที่เดินทางมาตรวจสอบภายใน นกส.๑ สทพ. นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ ก.ค.๖๔ ในด้านกิจกรรมการเงิน การบัญชี การงบระมาณ และด้านการพัสดุ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
ณ ห้องประชุมนกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. พ.ท.นภดล ศักดาเดช ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ พร้อมเจ้าหน้าชุดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ดำเนินการออกพบปะสมาชิกผสมเทียมในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความรู็
ในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์โคเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และรับทราบปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ประจำเดือน ก.ค.๒๕๖๔ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ, หน.ส่วนราชการ, หน.หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ กำนันและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอวัฒนานคร ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว
เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ บ.ภักดีแผ่นดิน เพื่อนำไปปลูกกขยายพันธุ์สำหรับใช้เลี้ยงโค พร้อมทั้ง
แนะนำขั้นตอนวิธีการปลูก และการดูแลจัดการแปลงหญ้า ในการนี้หน่วยได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในการสร้างโคเนื้อที่มีคุณภาพดี และสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ พร้อมทั้งสร้าง การรับรู้ ด้านข่าวสาร
ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะสถานการณ์ และการป้องกันโรคระบาดลัมปีสกิน ณ อาคารกองบังคับการ
นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ส่งมอบพันธุ์หญ้าแฝก ให้กับ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๕๐,๐๐๐ ต้น ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำ ไป
ปลูกตามไหล่ทาง และขอบบ่อในโครงการฯ สรุปยอด ณ วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔ แจกจ่ายไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๗๓,๐๗๐ ต้น จากเป้าหมายการแจกจ่าย 200,000 ต้น คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๓ ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๓มิ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บ กวาดภายในพื้นที่สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวีเพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจน
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวี ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 
เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกับ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.
ให้การต้อนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. และคณะ ในการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ
ราชการ พร้อมทั้งให้โอวาทกับกำลังพล ณ บก.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ต.แซร์ออ บ.แซร์ออ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ., พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สทพ.นทพ. นำกำลังพลของ นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ในการเดินทาง
เข้าตรวจเยี่ยม/รับฟังบรรยายสรุป/ให้โอวาทกำลังพล/ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงาน ด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ และพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่ราษฎรที่มาร่วมต้อนรับ
ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

1

 
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือฯ ประจำเดือน ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ, หน.ส่วนราชการ, หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กุล ปลัดอำเภอ
(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว

   


     เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ให้กับ นพค.๑๖
สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๔๖ ตัว นำไปสนับสนุนให้กับเกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.​๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ให้กับ นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๒๒๐ กก. ตามแผนการแจกจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูกและการดูแลแปลงหญ้า ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

    เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.​ ๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.1 สทพ. ดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ
ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ บ.แซร์ออ เก็บกวาด ล้างทำความสะอาด เพื่อจัดเตรียม
สถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อ covid-19 ณ บริเวณศาลาธรรมสังเวช วัดแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

     

     เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.1สทพ.นทพ. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อร่วมรักษาและส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าหนองขาม ต.แซร์ออ อ.วัฒนานึคร จ.สระแก้ว

     

      เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.​๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จำนวน ๑,๔๔๐ กก. ให้กับผู้แทน นกส.๕ สทพ.นทพ., นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. และ นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. ตามแผนการ
แจกจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอน การเตรียมดิน การปลูกและการดูแลให้กับผู้แทน
ได้รับทราบ  ณ   อาคารกองบังคับการ นกส.1 สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิต ทางการเกษตร
จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล, ครอบครัว และราษฎรในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย ประกอบด้วย ไข่ไก่ พืชผักสวนครัว ผลไม้ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพล, ครอบครัว และราษฎรในพื้นที่ มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจ่ายตลาดในชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตราความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
ไวรัส covid-19 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นกส.๑ สทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
   เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือฯ ประจำเดือน พ.ค. ๖๔ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ, หน.ส่วนราชการ, หน.หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กุล ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จ.สะแก้ว
    

   เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.​๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จำนวน ๔๔๐ กก. ให้กับผู้แทน กสข.สทพ.นทพ. ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอน
การเตรียมดิน การปลูกและการดูแล  ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 

     เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ให้กับ ผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงโค บ.โคกพนมดี อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒๐ ตัว นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สรุปยอด ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 

   เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกิจกรรม big cleaning day เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฯ ครบ ๔๓ ปี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยนำกำลังพลร่วมกัน
เก็บกวาดทำความสะอาด, ตัดกำจัดวัชพืช, และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบอาคารกองบังคับการ และเส้นทางเข้า-ออก ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

    เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.1 สทพ.นทพ. แจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับ มทบ.๑๙ เพื่อนำไปปล่อยภายในศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง มทบ.๑๙ และร่วมกับผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ   สระน้ำสาธารณะ บ.หนองขาม ม.๘ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

    เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ให้กับ นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๒๐ ตัว  นำไปสนับสนุนให้กับเกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการ
น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนทุกภาคส่วนในจังหวัดวางพานพุ่ม ดอกไม้ ณ หอประชุมปางสีดา
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
   

    เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พร้อมกับส่วนราชการ และราษฎร ในพื้นที่ เนื่องในโอกาส“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยร่วมกันดำเนินการพัฒนา และทำความสะอาด บริเวณสถานที่  ณ ตลาดนัดชุมชน ม.๒ บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

     เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๔ ครบ ๑๓๔ ปี
๘ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้. ปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง), ทำความสะอาดบริเวณลานวัด, ถนนทางเข้าวัด และทำความสะอาดห้องน้ำ ณ สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวี บ.ใหม่พัฒนา ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
      เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ห้การต้อนรับพลทหารกองประจำการ
จาก ร.๑๒ รอ. ที่เข้าศึกษาดูงานภายใน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหน่วยฯ ได้นำ เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ฯ และให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสุกร, สายพันธุ์สุกร, การดูแลจัดการสุกร, การให้อาหาร, การสุขาภิบาล, การป้องกันโรค และโรคติดต่อในสุกร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ ให้กับพลทหาร กองประจำการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาฯ บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 1 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 โทร 037 544272

http://www.rtarf.mi.th/html/download.html

โครงการพระราชดำริ จว.ส.ก.นันักรบสีน้ำเงิน
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน


การปฏิบัติงานในหน่วย

สาระ น่ารู้
  การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย
  
การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
  
คพ่อพันธุ์ของ นทพ.  
  ทำไมต้องทำแปลงหญ่าเลี้ยงสัตว์

  โรคปากเท้าเปื่อย
  แผนงานหลัก นทพ.
  ยุทธศาสตร์โคเนื้อ นทพ.
  ศูนย์ขอรับการช่วยเหลือ
  ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
  ประชาคมอาเซียน

  บทบาท นกส.๑ สทพ.นทพ.
สินค้าประชารัฐ
กะหรี่ฟั๊พชาวทุ่ง
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไทยรัฐ
  คมชัดลึก
   ผู้จัดการ
   มติชน
  สยามรัฐ