ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.
แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com

 

 

  

     กิจกรรม นกส.๑ สทพ.นทพ.
   

 เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันแสดง
ความ จงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย
ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลาง จ.สระแก้ว
   เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
กับ ส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยมี
นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธาน พร้อมกันนี้หน่วยฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่
ปัญหา ความเดือดร้อน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วย และมอบ ยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุงให้กับ
เกษตรกรผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และกองทัพ ให้กับประชาชน ณ ศาลากลางบ้าน ม.๘. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร​
จ.สระแก้ว
 
   เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ของ บก.ทท. โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และกล่าวน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
   เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ อ.โคกสูง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยการสนับสนุนหญ้าแห้ง
อัดฟ่อนและหญ้าหมักอัดก้อน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหญ้าสด พร้อมทั้งจัดชุดสัตวแพทย์
เคลื่อนที่เร็ว เข้าตรวจรักษาโคของเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ พื้นที่ประกาศเตือนภัย อ. โคกสูง จ.สระแก้ว
 

   เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ นายทวนทอง อาจรักษา ปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ที่เดินมาเยี่ยมชมโครงการผลิตลูกสุกรพันธุ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการควบคุม
และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ โรงเรือนกรพันธุ์ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
     

   เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ส่งมอบปลานิลจิตรลดา ให้กับนายบุญตา หุ่นปราการ กำนันตำบล หนองแวง อ.โคกสูงจว.ส.ก.ซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรตำบลหนองแวง เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้อาชีพให้กับราษฎรนำไปเลี้ยงตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ​พอเพียง ณ โรงเพาะพันธุ์ปลา
นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
  
     เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๔ บก.ทท โดย ผบ.นกส.๑ สทพ. นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. คณธัช ทองวิชิต ที่ปรึกษา สจร.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการของ นกส.๑ สทพ. นทพ. โดย โดยมีหัวข้อการตรวจ ดังนี้ ๑.สายพลาธิการ ๒.สายการจัดหา ๓.สายช่าง ๔.สายขนส่ง ๕.สายสื่อสาร ๖.สาย สป.๓ และมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๒ ส.ค.๖๔ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
    เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ. เป็นประธานพิธีเปิดกรวย
กระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และนำ กำลังพลลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
สำนักพระราชวัง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๔ ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.
  เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยนำกำลังพลร่วมกัน เก็บกวาดทำความสะอาด, ตัดกำจัดวัชพืช และตัดแต่งต้นไม้ภายในพื้นที่
วัดแซร์ออ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ วัดแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ น.ต.หญิง พวงผกา เพียรบูชา ร.น. หน.ชุดตรวจฯ สตน.ทหาร และคณะ ที่เดินทางมาตรวจสอบภายใน นกส.๑ สทพ. นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ ก.ค.๖๔ ในด้านกิจกรรมการเงิน การบัญชี การงบระมาณ และด้านการพัสดุ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
ณ ห้องประชุมนกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. พ.ท.นภดล ศักดาเดช ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ พร้อมเจ้าหน้าชุดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ดำเนินการออกพบปะสมาชิกผสมเทียมในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความรู็
ในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์โคเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และรับทราบปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ประจำเดือน ก.ค.๒๕๖๔ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ, หน.ส่วนราชการ, หน.หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ กำนันและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอวัฒนานคร ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว
เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ บ.ภักดีแผ่นดิน เพื่อนำไปปลูกกขยายพันธุ์สำหรับใช้เลี้ยงโค พร้อมทั้ง
แนะนำขั้นตอนวิธีการปลูก และการดูแลจัดการแปลงหญ้า ในการนี้หน่วยได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในการสร้างโคเนื้อที่มีคุณภาพดี และสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ พร้อมทั้งสร้าง การรับรู้ ด้านข่าวสาร
ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะสถานการณ์ และการป้องกันโรคระบาดลัมปีสกิน ณ อาคารกองบังคับการ
นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ส่งมอบพันธุ์หญ้าแฝก ให้กับ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๕๐,๐๐๐ ต้น ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำ ไป
ปลูกตามไหล่ทาง และขอบบ่อในโครงการฯ สรุปยอด ณ วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔ แจกจ่ายไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๗๓,๐๗๐ ต้น จากเป้าหมายการแจกจ่าย 200,000 ต้น คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๓ ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๓มิ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บ กวาดภายในพื้นที่สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวีเพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจน
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวี ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกับ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.
ให้การต้อนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. และคณะ ในการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ
ราชการ พร้อมทั้งให้โอวาทกับกำลังพล ณ บก.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ต.แซร์ออ บ.แซร์ออ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ., พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สทพ.นทพ. นำกำลังพลของ นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ในการเดินทาง
เข้าตรวจเยี่ยม/รับฟังบรรยายสรุป/ให้โอวาทกำลังพล/ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงาน ด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ และพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่ราษฎรที่มาร่วมต้อนรับ
ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

1

 
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือฯ ประจำเดือน ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ, หน.ส่วนราชการ, หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กุล ปลัดอำเภอ
(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว

   


     เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ให้กับ นพค.๑๖
สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๔๖ ตัว นำไปสนับสนุนให้กับเกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.​๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ให้กับ นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๒๒๐ กก. ตามแผนการแจกจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูกและการดูแลแปลงหญ้า ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

    เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.​ ๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.1 สทพ. ดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ
ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ บ.แซร์ออ เก็บกวาด ล้างทำความสะอาด เพื่อจัดเตรียม
สถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อ covid-19 ณ บริเวณศาลาธรรมสังเวช วัดแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

     

     เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.1สทพ.นทพ. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อร่วมรักษาและส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าหนองขาม ต.แซร์ออ อ.วัฒนานึคร จ.สระแก้ว

     

      เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.​๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จำนวน ๑,๔๔๐ กก. ให้กับผู้แทน นกส.๕ สทพ.นทพ., นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. และ นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. ตามแผนการ
แจกจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอน การเตรียมดิน การปลูกและการดูแลให้กับผู้แทน
ได้รับทราบ  ณ   อาคารกองบังคับการ นกส.1 สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิต ทางการเกษตร
จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล, ครอบครัว และราษฎรในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย ประกอบด้วย ไข่ไก่ พืชผักสวนครัว ผลไม้ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพล, ครอบครัว และราษฎรในพื้นที่ มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจ่ายตลาดในชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตราความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
ไวรัส covid-19 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นกส.๑ สทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
   เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือฯ ประจำเดือน พ.ค. ๖๔ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ, หน.ส่วนราชการ, หน.หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กุล ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จ.สะแก้ว
    

   เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.​๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จำนวน ๔๔๐ กก. ให้กับผู้แทน กสข.สทพ.นทพ. ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอน
การเตรียมดิน การปลูกและการดูแล  ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 

     เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ให้กับ ผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงโค บ.โคกพนมดี อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒๐ ตัว นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สรุปยอด ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 

   เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกิจกรรม big cleaning day เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฯ ครบ ๔๓ ปี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยนำกำลังพลร่วมกัน
เก็บกวาดทำความสะอาด, ตัดกำจัดวัชพืช, และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบอาคารกองบังคับการ และเส้นทางเข้า-ออก ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

    เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.1 สทพ.นทพ. แจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับ มทบ.๑๙ เพื่อนำไปปล่อยภายในศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง มทบ.๑๙ และร่วมกับผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ   สระน้ำสาธารณะ บ.หนองขาม ม.๘ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

    เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ให้กับ นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๒๐ ตัว  นำไปสนับสนุนให้กับเกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการ
น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนทุกภาคส่วนในจังหวัดวางพานพุ่ม ดอกไม้ ณ หอประชุมปางสีดา
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
   

    เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พร้อมกับส่วนราชการ และราษฎร ในพื้นที่ เนื่องในโอกาส“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยร่วมกันดำเนินการพัฒนา และทำความสะอาด บริเวณสถานที่  ณ ตลาดนัดชุมชน ม.๒ บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

     เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๔ ครบ ๑๓๔ ปี
๘ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้. ปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง), ทำความสะอาดบริเวณลานวัด, ถนนทางเข้าวัด และทำความสะอาดห้องน้ำ ณ สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวี บ.ใหม่พัฒนา ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
      เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ห้การต้อนรับพลทหารกองประจำการ
จาก ร.๑๒ รอ. ที่เข้าศึกษาดูงานภายใน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหน่วยฯ ได้นำ เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ฯ และให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสุกร, สายพันธุ์สุกร, การดูแลจัดการสุกร, การให้อาหาร, การสุขาภิบาล, การป้องกันโรค และโรคติดต่อในสุกร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ ให้กับพลทหาร กองประจำการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาฯ บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


   เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต covid-19 ตามนโยบาย ผบ.ทสส. เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์  ณ หอประชุม อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว
เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.หญิง ฐิติมา ศิวาดำรง
ผช.ผอ.กขว.นทพ. ที่เดินทางมาตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าว และการต่อต้านข่าวกรอง
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยหน่วยฯได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และนำตรวจ พื้นที่
เป้าหมายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว ที่จะนำไปสู่การจัดตั้งเครือข่ายนักพัฒนา โดยพบปะกลุ่มผู้เลี้ยงโค
บ้านแซร์ออ และมอบเมล็ดพันธุ์หญ้า, หญ้าแห้ง และหน้ากากอนามัยให้กับผู้แทนกลุ่ม ณ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดชุดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมทั้ง
มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ให้กับราษฎรในพื้นที่ ม.๑ ต.แซร์ออ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา COVID–19 เพื่อยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวัง และการป้องกันโรค COVID-19 เป็นไปตาม นโยบายที่สำคัญของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.แซร์ออ ม.๑
ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่
ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับ รร.ชุมชนบ้านแซร์ออ ตามโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ  บ่อน้ำสาธารณะ บ.แซร์ออ
ม.๑ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.ชุติพนธ์ อภิญ
ผอ.กสส. สผอ.สส.ทหาร และคณะ ที่เดินทางมาตรวจด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรับทราบความต้องการและพึงพอใจ วมถึงปัญหาข้อขัดข้องจากการใช้งานระบบสื่อสาร
และ สารสนเทศ ณ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนปุ๋ยคอกให้กับสำนักสงฆ์ นานาธรรม
สถานสำหรับใช้ปรับปรุงบำรุงดินในแปลงทำกสิกรรมไร้สารพิษ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ละแหล่งอาหารปลอดภัย
ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นฐานงานให้พุทธศาสนิกชนได้ฝึกปฏิบัติเกษตรวิถีพุทธ  ณ สำนักสงฆ์นานาธรรม
สถาน  บ.ท่าช้าง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือฯ
ประจำเดือน มี.ค. ๖๔ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ, หน.ส่วนราชการ, หน.หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอ
วัฒนานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.


เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ให้กับ นพค.๑๔
สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๒๔ ตัว นำไปสนับสนุนให้กับเกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์อ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.
 
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.1 สทพ.นทพ. สนับสนุนหญ้าแห้งอัดฟ่อน และมูลโค ให้กับ ร.๑๒ พัน.๒ รอ. นำไปใช้โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล”
เพื่อเป็นแหล่ง สาธิต และเรียนรู้การทำการเกษตรด้านต่างๆ ให้ประชาชนเข้าศึกษาดูงาน ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

   เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์ปลาตาม
โครงการ ประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ และราษฎรในพื้นที่ บ.แซร์ออ ม.๑, ม.๘ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.และราษฎร บ.หันทราย ม.๖ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก. ณ ฐานผลิตพันธุ์ปลา นกส.๑ สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ นทพ.นทพ. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต covid-19 ตามนโยบาย ผบ.ทสส. เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ ณ สโมสร มทบ.๑๙ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จว.  ส.ก.เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ.ได้ดำเนินการส่งมอบโคแม่พันธุ์ ตามโครงการ ส่งเสริมโคเนื้อ นทพ. ตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ
นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. จำนวน ๔ ตัว ณ บ.ฟ้าประทาน ต.สังคม อ.สังคม จว.น.ค. อ่านต่อ >>>

  เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.นพดล ปิ่นทอง ผอ.สทพ.นทพ.และคณะในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาทกับกำลังพล ในการนี้ ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ. ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน,ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ, งานด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของหน่วย ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.
อ่านต่อ>>>

  เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ ผบ.นกส.1 สทพ.นทพ. นำกำลังพล
ของหน่วยฯ ประชุมพบปะกำลังพล เพื่อกระจายข่าวสาร รับทราบ/รับฟัง นโยบายและการปฏิบัติ
ราชการ ให้เป็นระเบียบ เคร่งครัด ตามแนวทางเดียวกัน ร่วมกับ หน.นขต.นทพ. และ .นขต.บก.นทพ. ทางระบบประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม Video Conference (ระบบ Zoom Meeting) โดยมี
พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก. อ่านต่อ>>>

  

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์
พระนเรศวรมหาราช โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.ส.ก.เป็นประธานในพิธี
ณ ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร จว.ส.ก. อ่านต่อ>>>

  

เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนกำลังพล และรถยนต์บรรทุกน้ำ
เข้าร่วมกับราษฎรในพื้นที่ เข้าล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่ตลาดนัดบ้านแซร์ออ ซึ่งเป็นจุดจำหน่าย
พืชผัก ผลไม้ และสินค้าด้านการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ละเป็นไปตามแนวทาง
การป้องกันโรคระบาด covid-19  ณ  ตลาดนัดบ้านแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก. อ่านต่อ>>>

 

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิตทางการ เกษตร
จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล, ครอบครัว และราษฎรในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นกส.๑ สทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

  

 เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน
๒๐๐ ฟ่อน ให้กับโครงการ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในความดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ไปเลี้ยงกระบือทรงเลี้ยง
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว์เนื่องจาก ที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ ทำให้
พืชอาหารสัตว์ตายหมด  ณ  นกส.๑ สทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.  อ่านต่อ>>>

  


       เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ.ได้ดำเนินการส่งมอบโคแม่พันธุ์
จำนวน ๗ ตัว ให้กับ นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. ตามโครงการส่งเสริมโคเนื้อ นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ  บ.โนนสว่าง ต.ไพบูลย์ อ.น้ำยืน จว.อ.บ.    อ่านต่อ>>>

     เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟจังหวัด
สระแก้ว” ประจำเดือน ธ.ค.๖๓ เพื่อพบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน ทั้งฝ่าย พลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า คหบดี และผู้นำส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ อาคาร
เฉลิม พระเกียรติฯ ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.๑๒ รอ.
อ.เมือง จว.ส.ก. ในการนี้หน่วยฯได้สนับสนุนซุ้มอาหาร/เครื่องดื่มให้กับแขกผู้มาร่วมกิจกรรม
 อ่านทั้งหมด>>>

  

    เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ.ได้ดำเนินการส่งมอบโคแม่พันธุ์ จำนวน
๑๕ ตัว ให้กับ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. ตามโครงการส่งเสริมโคเนื้อ นทพ. ตามแผนงานโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ บ.ปรือใหญ่ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จว.ศ.ก. อ่านต่อ>>>

 

     เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ.ได้ดำเนินการส่งมอบโคแม่พันธุ์ ตามโครงการส่งเสริมโคเนื้อ นทพ. ตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ
นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. จำนวน ๑๕ ตัว ณ บ.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จว.อ.จ.   อ่านต่อ >>>

    เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิต ทางการเกษตร
จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล, ครอบครัว และราษฎรในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย ประกอบด้วย ไข่ไก่ พืชผักสวนครัว ผลไม้ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพล, ครอบครัว และราษฎรในพื้นที่ มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจ่ายตลาดในชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตราความเสี่ยงสูงต่อการ
ติดเชื้อไวรัส covid-19   อ่านต่อ >>>

 
    เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญ กุศล
ทักษิณานุปทาน และตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป ณ ศาลากลาง จว.ส.ก. เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี   อ่านต่อ>>>

 
     เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ., อบต.แซร์ออ, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา
พัฒนา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันเก็บกวาด ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ ณ ถนนข้างวัดแซร์ออ ม.๑๑ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.   อ่านต่อ >>>

 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 1 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 โทร 037 544272

http://www.rtarf.mi.th/html/download.html

โครงการพระราชดำริ จว.ส.ก.นันักรบสีน้ำเงิน
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน


สาระ น่ารู้
  การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย
  
การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
  
คพ่อพันธุ์ของ นทพ.  
  ทำไมต้องทำแปลงหญ่าเลี้ยงสัตว์

  โรคปากเท้าเปื่อย
  แผนงานหลัก นทพ.
  ยุทธศาสตร์โคเนื้อ นทพ.
  ศูนย์ขอรับการช่วยเหลือ
  ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
  ประชาคมอาเซียน

  บทบาท นกส.๑ สทพ.นทพ.
สินค้าประชารัฐ
กะหรี่ฟั๊พชาวทุ่ง
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไทยรัฐ
  คมชัดลึก
   ผู้จัดการ
   มติชน
  สยามรัฐ