ทำไมต้องทำแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์   
 

 ตามนโยบายของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มีการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร โดยการปรับปรุงสายพันธุ์โคพื้นเมือง ให้เป็นโคพันธุ์ลูกผสมทำให้ีเกษตรกรจำนวนมากสนใจที่จะเลี้ยงโคเนื้อ และโคนม ทำให้มีการเพิ่มปริมาณโคมากขึ้น จึงทำให้ทุ่งหญ้าตามธรรมชาติ ไม่พอเพียงสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ฉะนั้น ในการเลี้ยงโคเนื้อ และโคนม เกษตรกรจึงจำเป็นต้องปลูกแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นของตนเอง หรือกลุ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของโค

                      แปลงหญ้า เลี้ยงสัตว์ที่ดีควรประกอบด้วยหญ้าและถั่วอาหารเลี้ยงสัตว์ เพื่อ.-
                     (ก) ทำให้มีอาหารที่มีคุณภาพดีแก่สัตว์
                     (ข) ทำให้ดินดีขึ้น
                     (ค) ป้องกันการพังทลายของดิน
                     การมีแปลงหญ้าที่ดีจะทำให้ สุขภาพของสัตว์ดีขึ้น สัตว์โตเร็วขึ้น สัตว์ให้ลูกและนมมากขึ้น                      
ดินดีขึ้นจะมีธาตุอาหารสำหรับพืชมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลผลิตของพืชสูงขึ้น แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์อาจแบ่งเป็น๒ประเภท
                     (ก) ประเถทถาวร มีอายุหลายปี แต่ผลผลิตจะลดลงเมื่ออายุ ๔ - ๕ ปี จึงควรไถพรวน แล้วปลูกซ่อม แล้วใส่ปุ๋ยหรือไถทิ้งแล้วปลูกใหม่
                     (ข) ประเภทหมุนเวียน เป็นแปลงหญ้าที่แนะนำให้ปลูกในที่ดอนที่ดินไม่ดี และเกษตรกรยังนิยมปลูกพืชไร่ โดยปลูกแปลงหญ้า ๓ ปี สลับกับพืชไร่

แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
 ควรปลูกหญ้าผสมกับถั่วอาหารสัตว์ในแปลงเดียวกัน
แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดีควรประกอบด้วยหญ้า ๒ ส่วนและถั่วอาหารสัตว์ ๑ ส่วน
ในการปลูก ควรปลูกหญ้า ๒ แถว สลับกับถั่วอาหารสัตว์ ๑ แถว
การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดีจะทำให้ผลผลิตเป็น ๓ เท่าของแปลงหญ้าตามธรรมชาติ    และคุณภาพของอาหารสัตว์ก็ดีกว่าด้วย
การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์


ก. เกี่ยวให้กิน (เกี่ยวมาให้สัตว์กิน) แปลงหญ้าที่ปลูกสำหรับเลี้ยงสัตว์แบบเกี่ยวให้กินอาจปล่อยให้สัตว์เข้าไปกินเองได้เหมือนกัน แต่ปกติจะเกี่ยวแล้วขนมาให้สัตว์กินนอกแปลง ซึ่งจะทำให้สูญเสียผลผลิตน้อยกว่าแต่ต้องใช้แรงงานมาก

ข. ปล่อยเลี้ยง(ปล่อยให้สัตว์แทะเล็มในแปลง) แปลงหญ้าที่ปลูกสำหรับเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยเลี้ยงต้องการแรงงานน้อยกว่า แต่ต้องมีการจัดการดูแลที่ดี เพื่อให้แปลงมีหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ในสัดส่วนที่เหมาะสม

ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
หญ้าพันธุ์ดี เช่น พันธุ์รูซี่ ให้ผลผลิตสูงกว่าหญ้าพันธุ์พื้นเมือง    และมีระยะการเจริญเติบโตนานกว่า
หญ้าพันธุ์ดีเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีและยังช่วยป้องกันการพังทลายของดิน
การเลือกพันธุ์หญ้าที่จะปลูกขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่จะใช้ปลูก
   (ก) พื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี
   (ข) ที่ลุ่มมีความชื้นสูง

ก. ที่ดอนที่มีการระบายน้ำดี
   หญ้ารูซี่

ปลูกง่ายทั้งจากเมล็ดและต้นพันธุ์
โตเร็วและให้ผลผลิตสูง
มีคุณภาพสูง
มีอายุหลายปีถ้ามีการดูแลรักษาดี
เหมาะทั้งกับการปล่อยเลี้ยง และเกี่ยวให้กิน
เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด
มีการแตกกอดีซึ่งจะช่วยปกคลุมดินได้


   หญ้ากินนี หญ้าเฮมิล หญ้ากินนีสีม่วง
มีลำต้นสูงและให้ผลผลิตสูง
เหมาะสำหรับการเลี้ยงแบบเกี่ยวให้กิน
ต้องเกี่ยวหรือตัดทุก ๓๕ - ๕๐ วัน

   หญ้าซิกแนล
ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพทางอาหารดี
ให้ผลผลิตเมล็ดน้อย จึงควรปลูกจากต้นพันธุ์


   หญ้าเนเปียร์ ไฮบริดเนเปียร
ให้ผลผลิตสูงในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและดินดี ปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์

ข. ที่ลุ่มมีความชื้นสูง

   หญ้าขน
มีคุณค่าทางอาหารสูง
สามารถขยายพันธุ์โดยใช้ต้นพันธุ์เท่านั้น
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีความชื้นสูงและมีน้ำขัง
เหมาะสำหรับปลูกในที่ที่เคยเป็นแปลงนามาก่อน

   หญ้าเซทตาเรีย หญ้าพลิเคทูลั่ม
ปลูกโดยใช้เมล็ดหรือต้นพันธุ์
ทนน้ำขัง แต่สัตว์ชอบกินน้อยกว่าพันธุ์อื่น
คุณค่าทางอาหารต่ำกว่าพันธุ์อื่น ๆ

 การปลูกหญ้ารูซี่

การเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่
ให้ทำการไถย่อยดินให้ละเอียดและร่วนซุยโดยทำการไถ ๒ ครั้ง ๆ    แรกเป็นการไถเพื่อกลับหน้าดินและเป็นการกำจัดวัชพืชที่คลุมดิน อยู่ไปในตัวส่วนการไถครั้งที่ ๒    เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขึ้นมาใหม

 การปลูกหญ้ารูซี่
การปลูกหญ้ารูซี่สามารถทำได้ ๒ วิธีคือ การปลูกด้วยเมล็ดและหน่อพันธุ์    แต่วิธีที่นิยมปลูกมากที่สุดคือการปลูกด้วยเมล็ดโดยใช้เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ๒    กิโลกรัมต่อพื้นที่ปลูก ๑ ไร่ หยอดเมล็ดเป็นแถวโดยมีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ ๓๐ - ๕๐
   เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ยหญ้ารูซี่
ก่อนทำการปลูกหญ้ารูซี่ให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๖-๑๖-๑๕ หรือ ๑๖-๑๖-๘ อัตราส่วน ๕๐-๑๐๐    กิโลกรัมต่อไร่รองพื้นปลูกหรือจะใส่ปุ๋ยคอกด้วยก็ได้    และหลังจากการตัดหญ้ารูซี่ทุกครั้งให้ใสปุ๋ยยูเรียสูตร ๔๖-๐-๐ อัตราส่วน ๑๐-๒๐ กิโลกรัมต่อไร่

การกำจัดวัชพืชของหญ้ารูซี่
หลัง ปลูกหญ้ารูซี่ได้ประมาณ ๓-๔   สัปดาห์ให้ทำการกำจัดวัชพืชและควรทำในช่วงต้นฤดูฝนจากนั้นก็ให้เกษตรกรสัง   เกตุดูว่ามีวัชพืชขึ้นหนาหรือไม่ถ้ามีวัชพืชขึ้นหนาก็ให้ทำการกำจัดได้ทันทีี่

การเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้ารูซี่
ควรตัดหญ้ารูซี่เมื่อมีอายุได้ ๖๐-๗๕ วัน โดยให้สงูจากพื้นดินประมาณ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร   (แต่ถ้าเกษตรกรจะปล่อยให้สัตว์เข้าแทะเล็มในแปลงหญ้า ให้ปล่อยเมื่อต้นหญ้ารูซี่มีอายุประมาณ   ๗๐ - ๙๐ วัน หลังจากนั้นปล่อยให้สัตว์เข้ามาแทะเล็มหมุนเวียนทุก ๓๐ - ๔๕ วัน)

หน้าหลัก