ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.

แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com
     โคพ่อพันธุ์ของ นทพ.

         

  ๑. กลยุทธ์ด้านการผลิต
    ๑.๑ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อสู่เกษตรกร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  และลดต้นทุนการผลิต
    ๑.๒ เพิ่มผลผลิตโคเนื้อคุณภาพสำหรับตลาด  โดยใช้เทคนิคการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อโคเนื้อ  สายพันธุ์ดี  มีคุณภาพ
           โดยเน้นสายพันธุ์เลือดยุโรป  เช่น  ชาโรเล่ส์  และลิมูซิน  เป็นต้น
            ๑.๒.๑ พัฒนาปรับปรุงสถานีผสมเทียม  ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๘๐ สถานี  ให้เป็นสถานีผสมเทียมที่ได้มาตราฐาน
                       ทั้งระบบงาน  สถานที่  เจ้าหน้าที่  อุปกรณ์  และการให้บริการผสมเทียมแก่สมาชิก
            ๑.๒.๒ ขยายงานด้านการผสมเทียมโค  โดยการถ่ายโอนงานผสมเทียมให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
                       ที่มีศักยภาพ  โดย  นทพ.  เป็นผู้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียม  สนับสนุนน้ำเชื้อโคแช่แข็ง  และควบคุม
                       คุณภาพให้เป็นไปตามมาตราฐานวิชาชีพ  เพื่อสร้างเครือข่ายงานผสมเทียมโคเนื้อของ  นทพ.  และ
                       เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อคุณภาพสู่ตลาดผู้บริโภคโคเนื้อ
            ๑.๒.๓ แจกจ่ายโคลูกผสมให้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคลูกผสม  นทพ.  โดยเน้นให้  นพค.
                       ติดตามผลลัพธ์ของโครงการด้วยการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค  และขยายกลุ่มผู้เลี้ยงโคที่ได้ส่งมอบโคคืน
                       เมื่อครบระยะเวลาโครงการปีที่ ๔
    ๑.๓ สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง  โดยการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  เนื่องจากปัจจุบัน
           เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเลี้ยงโคตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ  และทุ่งหญ้าสาธารณะลดน้อยลง  จึงต้องปลุกหญ้า
           เพื่อใช้ในการขุนโค  โดย  นทพ.สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้าในการดำเนินการ
  ๒. กลยุทธุ์ด้านการควบคุมป้องกันโรคระบาด  โดยให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของ  นทพ.  ให้ความรู้ด้านการควบคุมป้องกัน
     โรคระบาดสัตว์  แก่เกษตรกรสมาชิกผสมเทียม  และดำเนินการฉีดวัคซีนที่จำเป็นแก่โคสมาชิกผสมเทียมเสริมการ
     ปฏิบัติงานแก่ของกรมปศุสัตว์  และให้ กสข., กกส., นกส.๑-๕ สทพ.นทพ.  ปรับปรุงฟาร์มโคเนื้อให้ได้ตามมาตราฐาน
     ของกรมปศุสัตว์
 ๓. กลยุทธ์ด้านพัฒนาระบบการตลาด  
    ๓.๑ สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้รวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค  โดยให้  นพค.  ที่มีสถานีผสมเทียม  จัดตั้งกลุ่ม
           ผู้เลี้ยงโคอย่างน้อย  นพค.ละ  ๑ กลุ่ม  (ในระยะเวลา ๕  ปี)  เพื่อสร้างเครือข่ายการซื้อขายโคกับตลาด  ซึ่งจะทำ
           ให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองมากขึ้น
    ๓.๒ สนับสนุนการตลาดให้เกษตรกรสามารถขายโคลูกผสมที่เกิดจากการผสมเทียมของ  นทพ.  กับตลาดคุณภาพ
            สหกรณ์โพนยางคำ  สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน  สหกรณ์โคขุนสระแก้ว  นทพ.จำกัด
    ๓.๓ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมคุณภาพสูง  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมา
           บริโภคเนื้อโคขุนในประเทศ  โดยให้หมุนเวียน    นกส.๑-๕  สทพ.นทพ.  จัดประกวดโคเนื้อลูกผสม  ที่เกิดจาก
           การผสมเทียมของ นทพ. ปีละ  ๑  ครั้ง
  ๔. กลยุทธด้านการศึกษาวิจัย  โดยให้ศูนย์สารสนเทศถ่ายทอดผลการศึกษาวิจัยที่เป็นไปได้ให้เกษตรกรสมาชิก
       ผสมเทียมทราบ  และให้การสนับสนุนกรมปศุสัตว์  และสถาบันศึกษาวิจัยต่างๆ
  ๕. กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการองค์การ
      ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื่อพัฒนาโคเนื้อ  สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรการผลิตโคเนื้อ  และการแปรรูป
            โคเนื้อ  ในระดับท้องถิ่นให้สามารถหาตลาดในระดับพื้นที่ได้  และสามารถแปรรูปโคเนื้อเป็นผลิตภัณฑ์
      ๕.๒ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศโคเนื้อ  เพื่อทำหน้าที่
            - ประสารข้อมูลข่าวสารโคเนื้อทั้งภาครัฐ  และเอกชน
            - บริการจัดรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
            - วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลโคเนื้อด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ