ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.

พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.

แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com

     แผนงานหลัก หน่วยบัญชาการทหารพํฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย  วางแผน  อำนวยการ   ประสานงาน และ
    ดำเนินการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  สนับสนุนภารกิจของรัฐในการพัฒนาชาติ  การป้องกันและการ
    แก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ  และการช่วยเหลือประชาชน  ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
                       

  แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม
  ถ
นนหนทางนับเป็นปัจจัยสำคัญในการนำความเจริญเข้าไปสู่ท้องถิ่น พร้อม ๆ กับการนำผลผลิต ของผู้คนออกมาสู่ตลาด อีกทั้งยังเป็นปัจจัยในการดำรง ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอย่าง ยั่งยืน อีกด้วย ขีดความสามารถในการสร้าง เส้นทาง คมนาคมของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ทวีความก้าวหน้าทัน
สมัยขึ้นมา เป็นลำดับ จากถนนลูกรังบด อัดแน่น ในอดีต มาเป็นถนน ลาดยาง ในปัจจุบัน นับหมื่นกิโลเมตร
ที่ตัดผ่านป่าทึบ ยอดดอยสูงชัน หรือแม้หุบเหวลึกล้ำ ล้วนเป็น ผลงาน ที่ หนว่ย บัญชาการ ทหารพัฒนา เกิดความ ภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้เห็นรถของพี่น้อง ประชาชนขนพืช ผักผล ไม้วิ่งไปบนถนน และ สะพาน
ที่เราตั้งใจสร้างขึ้น และมอบให้อยู่ใน ความดูแล รับผิดชอบของ ส่วนราชการในท้องถิ่น

  แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
   อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ของไทยก็คือ อาชีพทางการเกษตร ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ดังนั้น อีกแผนงานหนึ่งของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก็คือ การเกื้อกูลแก่การประกอบ อาชีพทางการเกษตร ให้ได้ผลมากขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะหมายถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของพี่น้องเกษตรกรตามไปด้วย
อาทิ การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อผสมเทียมให้แก่ แม่โคพันธุ์ พื้นเมือง ของเกษตรกร เพื่อให้ได้ ้ลูกโค
พันธุ์ผสมที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีความทนทานต่อสภาพภูมิ ิอากาศ,  การผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดสนับสนุน
เกษตรกร โรงเรียนและกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อนำไปเลี้ยง ขยายพันธุ์ และปล่อยลงแหล่งน้ำ สาธารณะ,
การจัดตั้งโครงการประมงหมู่บ้าน ประมงโรงเรียน รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น และการถ่ายทอด ความรู้ ทางวิชาการเกษตรสู่พี่น้องเกษตรกรเพื่อความมั่นคง
ทางอาชีพและ รายได้ ้ที่พอเพียง แก่การดำรงชีพ นอกจากนั้น ยังได้เริ่มดำเนินงาน โครงการสหกรณ์
์การเกษตรในพื้นที่ปฏิบัติการของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ มาตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2516 เป็นต้นมา โดยร่วมมือกับ กรมส่งเสริม สหกรณ์ กระทรวง เกษตร และสหกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน ีสหกรณ์การเกษตร
ในความดูแลรับผิดชอบของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน  35 แห่ง กระจายอยู่ ทั่วทุกภูมิภาค
  แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ
  ด้วยลักษณะการประกอบอาชีพของคนไทยที่อาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญ เป็นเหตุให้ น้ำ ถือเป็น ปัจจัยหลัก
ที่จะขาด เสียมิได้ ทั้งเพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อการอุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวัน ซึ่งแม้ใน
ปัจจุบัน ก็ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ ี่บนผืนแผ่นดินไทย ที่เรียกได้ว่า ขาดน้ำ แผนงาน นี้จึงถูกกำหนด ขึ้นมา
รองรับปัญหา ดังกล่าว ด้วยการแก้ไข ภาวะ ขาดน้ำดังกล่าว ทั้งโดยการขุดสระ เก็บน้ำ ขุดคลองส่งน้ำ หรือสร้างฝายกั้นน้ำ สุดแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำกิน น้ำใช ้ของชุมชน เอื้อต่อการ
ประกอบ อาชีพ และยังเป็นที่รองรับพันธุ์ปลาต่างๆ ที่หน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ นำไปปล่อยไว้เพื่อ
ขยายพันธุ์ เป็นอาหาร สำหรับชุมชนต่อไปด้วย
  แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
  แผนงานนี้เป็นไปเพื่อความเป็นระเบียบ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นของชุมชน ที่หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา คำนึงถึงเป็นประการสำคัญ ได้แก่ การสร้างถนนภายในหมู่บ้าน การ
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล การสร้างระบบ ประปา หมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา การสร้างถังเก็บน้ำฝน สร้างศาลา
ประชาคม ศาลาที่พักริมทาง และ สนามเด็กเล่น ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อการใช้ชีวิตอย่าง ร่มเย็น เป็นสุข
ของราษฎร
  แผนงานสาธารณสุข
  เป็นอีกแผนงานหนึ่งที่มุ่งกระทำเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎร ซึ่งได้แก่ การมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ เริ่มตั้งแต่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ถูกหลักสุขอนามัย การป้องกันโรค การวางแผน ครอบครัว การสร้างสถานีอนามัยให้แก่หมู่บ้านและประสานขอรับการ สนับสนุนเจ้าหน้าที่
ี่ประจำสถานี ีอนามัย นอกจากนั้น ทุกหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ยังได้ให้บริการ ตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน
ณ ที่ตั้งหน่วยโดยไม่คิด มูลค่า และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกไป ให้บริการถึงหมู่บ้าน เพื่อบรรเทา ปัญหา
การขาดแคลนแพทย์ในชนบท รวมทั้งเป็นการพัฒนา คุณภาพ ชีวิตของประชาชนในด้านสุขภาพ
อนามัยอีกด้วย

  แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  แผนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชน อันเป็นทรัพยากรล้ำค่าของชาติ โดยการส่งเสริม
การศึกษา ในโรงเรียน เช่น สร้างอาคารเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียน การกีฬา ทุนการศึกษา และส่งเสริม
การศึกษานอกโรงเรียน เช่น การจัดตั้งศูนย์เยาวชน การฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน รวมทั้งการขยาย
โอกาส ทางการศึกษาและฝึกอาชีพแก่ทหาร กองประจำการ เพื่อใช้ประกอบอาชีพ และก้าวไปสู่การ
เป็นผู้นำในการ พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดยไม่ละเลยที่จะเน้นให้ ้เยาวชน และ ประชาชนรำลึกถึง
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนศาสนาอันเป็นเครื่องนำทางไปสู่ ความดี งามไปพร้อมๆกันด้วย

  แผนงานประชาสัมพันธ์ และจิตวิทยา
  การประชาสัมพันธ์นับเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นจริง ไม่บิดเบือน แผนงานนี้จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการบริโภคข่าวสารของ ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งเพื่อ เป็นการขจัดข่าวลือ และการ โฆษณาชวนเชื่อต่างๆ ตลอดจนปลูกฝัง อุดมการณ์
์และ เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แก่ประชาชน ด้วยสื่อทุกชนิด ที่หน่วยมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น หอกระจายข่าว สถานีวิทยุ กระจายเสียง ของหน่วย ตลอดจนการใช้ ้สื่อบุคคล ด้วยการจัดชุด
พัฒนาการเคลื่อนที่ออกไปเยี่ยมเยียน เพื่อช่วยเหลือประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ
ในแต่ละชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
  แผนงานสังมสงเคราะห์ และอื่นๆ
  ความเดือดร้อนสำหรับผู้ยากไร้นั้น เกิดขึ้นได้ทุกเวลา และจะหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้น ในยามที่ต้อง ประสบภัยพิบัติ ดังนั้น แผนงานนี้จึงเป็นไปเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อน ได้รับ ความสูญเสีย ในยามที่เกิดภัย ดังกล่าวขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากการสู้รบ บริเวณชายแดน หรือภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ ที่ส่งผลถึงผู้คนจำนวนมาก ซึ่งการ
ช่วยเหลือ ตามแผนงานนี้ จะกระทำในนาม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา
(ศบภ.นทพ.) ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติหลัก ในงานบรรเทาสาธารณภัย ของกองบัญชาการทหารสูงสุด
และ แม้กระทั่งในยามปกติ พี่น้องประชาชนที่ยากจน หรือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ก็ถือเป็นหน้าที่ ที่หน่วยบัญชาการทหาร พัฒนา จะต้องดูแล ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้พ้นจากความทุกข์นั้นเช่นกัน