ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.

แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com

     ประวัติความเป็นมา


     
พ.อ.ชวาล    กาญจนกูล

      หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แปรสภาพจาก "โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
    โดย พ.อ.ชวาล   กาญจนกูล ผอ.ศขส.กรป.กลาง (ยศในขณะนั้น) เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๑ ที่ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี     โดยฝาก
    การบังคับบัญชากับ กสข.ศขส.กรป.กลาง ต่อมาได้มีการส่งเสริมการทำทุ่งหญ้ามากขึ้น ประกอบกับพื้นที่เดิมไม่เพียงพอ จึงย้ายที่ตั้งโครงการ มาอยู่ที่
    บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี (ปัจจุบันเป็น จ.สระแก้ว) มีรายละเอียดดังน

    

  - ๒๓ เมษายน ๒๕๒๑ ก่อตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ที่ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

   - ตุลาคม  ๒๕๒๑  ย้ายที่ตั้งโครงการมาอยู่ที่ บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี (ปัจจุบันเป็น จ.สระแก้ว)

   - ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์บ้านแซร์ออ กองสนับสนุนการขยายพันธุ์สัตว์ ศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์                                   กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (นสอ.กสข.ศขส.กรป.กลาง)

   - ปี พ.ศ. ๒๕๓๒   เปลี่ยนนามหน่วยเป็น เฉพาะกิจหน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์บ้านแซร์ออ กองสนับสนุนการขยายพันธุ์สัตว์                                   ศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉก.นสส.กสข.ศขส.กรป.กลาง)

   - ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                                (นกส.สนภ.๑ กรป.กลา
   
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๐   เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา                                (นกส.สนภ.๑นทพ.) ขึ้นตรงต่อ สำนักงานพัฒนาภาค ๑

            จากการที่กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ใช้โครงสร้างใหม่ตามแบบอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๑๐๐ นับตั้งแต่วันที่   ๑ เม.ย.๕๒
  เป็นต้นมา มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดภายในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยหน่วยในกลุ่มการศึกษาวิจัย ซึ่งได้แก่    สำนักงานทหารพัฒนา   
 (สทพ.นทพ.) ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ภายในหน่วย พร้อมทั้งรับมอบหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ทั้ง ๕ แห่ง    จากสำนักงานพัฒนาภาค (สนภ. นทพ.)
  ต่าง ๆ มาเป็นหน่วยขึ้นตรง
         หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานสำคัญของกองทัพไทย    ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร
  ในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างใกล้ชิด