ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.

แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com
      ภารกิจ

 

         ภารกิจ   หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
           การเลี้ยงสัตว์  และการสหกรณ์ แก่ราษฎรและหน่วยทหาร ตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การสหกรณ์
           การผสมพันธุ์สัตว์   การบำรุงรักษา    การรักษาพยาบาล และวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


         
การจัด   หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จัดเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
           มีการจัดภายในประกอบด้วย
            - กองบังคับการ
            - ชุดส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๓ ชุด

            - ชุดส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ จำนวน ๑ ชุด
            - ชุดบริการสนับสนุน จำนวน ๑ ชุด


         ขอบเขตความรับผิดชอบ
          ๑.งานด้านความมั่นคง
                ๑.๑ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ในการป้องกันการแทรกซึม
                       และบ่อนทำลายประเทศชาติตามที่ไเ้รับมอบหมาย
                ๑.๒ ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการอื่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การเมือง
                       การเศรษฐกิจ  และสังคมจิตวิทยา

         
๒.งานด้านเศรษฐกิจ
                ๒.๑ ดำเนินการใด้านพัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจ
                ๒.๒ ส่งเสริมแนะนำความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร

          
๓.งานด้านสังคมจิตวิทยา
                ๓.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความมั่นคงภายในประเทศ
                ๓.๒ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


         ที่ตั้งปัจจุบัน
         บ้านแซร์ออ  ตำบลแซร์ออ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ๘,๒๗๕-๒-๕๕ ไร่