ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.

แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com
     ผู้บังคับบัญชา


พ.ท.นภดล   ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.

ผู้บังคับบัญชาในอดีต

ลำดับ
ยศ-ชื่อ-สกุล
ตั้งแต
ถึง
  น.ท.บรรจง           วงษา
๑ เม.ย.๒๒
๓๐ ก.ย.๒๔
  พ.ท.สมควร           ชวลิต
๑ ต.ค.๒๔
๓๐ เม.ย.๒๕
พ.ท.เกรียงไกร        วีรเปรม
๑ พ.ค.๒๕
๓๐ ก.ย.๓๖
  พ.ท.มานิต             สีดา
๑ต.ค.๓๖
๓๑ มี.ค .๔๑
  พ.ท.ภูวนัย             ไตรภูวนาถ
๑เม.ย.๔๑
๒๒ ม.ค.๔๔
  พ.ท.ทวีศักดิ์          โชติวงษ
๒๓ ม.ค.๔๔
๓ มี.ค.๔๕
  พ.ท.เดชา              พันธมิตร
๔ มี.ค.๔๕
๓๐ เม.ย.๔๗
  พ.ท.ชาญณรงค ์     อินทร์นอก
๑พ.ค.๔๗
๓๐ ก.ย.๕๒
  พ.ท.ชิตพล            แก้วพรหม
๑ ต.ค.๕๒
๓๐ ก.ย.๕๓
๑๐
  พ.ท.ชาตินิยม       รัตนพลแสน
๑ ต.ค.๕๓
๓๐ ก.ย.๕๕
๑๑
 พ.ท.กฤษดา          ชูอำนาจ
๑ ต.ค.๕๕ ๓๐ ก.ย.๕๘
๑๒
 พ.ท.อนุชา             กลิ่นชะเอม
๑ ต.ค.๕๘ ๓๐ ก.ย.๖๑
๑๓
 พ.ท.อภินันท์    กองแก้ว
๑ ต.ค.๖๑ ๓๐ ก.ย.๖๒
๑๔
 พ.ท.นภดล    ศักดาเดช
๑ ต.ค.๖๒ ปัจจุบัน