ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.
แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com

 

 

  

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลภายในหน่วย จัดกิจกรรม “โครงการอ่านสารสันติภาพและ
สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๕” เพื่อให้กำลังพลร่วมรำลึกและรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพ และความสามัคคีร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” (End Racism Build Peace)
ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมพิธีมอบบ้านสำหรับผู้ยากไร้ ในโครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๕ (ระยะที่ ๒) ให้กับ นางเม้ย จอมงูเหลือม โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี
ณ บ้านเลขที่ ๒๑๖ ม.๑ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภายใน ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ๗๐ พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน โดยร่วมกันเก็บทำความสะอาด และแต่งกิ่งไม้ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน
ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในพื้นที่สำนักสงฆ์บ้านโคกแซร์ออ โดยร่วมกันเก็บ กวาด ทำความสะอาด เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ณ สำนักสงฆ์บ้านโคกแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้มีค่า และปลูกต้นไม้หลากสีสันของ บก.ทท.
เนื่องในโอกาสที่ บก.ทท. ครบรอบ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยการ ดูแล กำจัดวัชพืช บำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว พร้อมทั้ง ปลูกไม้ยืนต้น
และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม ได้แก่ สัก พะยูง ประดู่ รัง ยางนา จำนวน ๔๐๐ ต้น ณ แปลงปลูกป่า นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ตั้งหน่วย ประจำเดือน ส.ค.๖๕ โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช และเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีทัศนียภาพที่ดูสวยงามสะอาดตาแก่ผู้ใช้เส้นทาง
และ ผู้มาติดต่อราชการต่อไป ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชน
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ โดยมี นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธาน
ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองขาม ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ส่งมอบลูกสุกรพันธุ์ จำนวน ๒๐ ตัวให้กับกลุ่มราษฎรบ้านทุ่งเจริญ
ม.๑๔ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ตามแผนการดำเนินงานโครงการผลิต/แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยการส่งมอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอน การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างเคร่งครัด
ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายพันธุ์ปลานิลให้กับกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนา, ราษฎร บ.หนองหมากฝ้าย บ.โคกไม้งาม
และ อบต.หนองสังข์ ตามโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชนในพื้นที่ต่อไป ณ ฐานผลิตพันธุ์ปลา นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ รพ.สต.แซร์ออ
โดยร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๕ ทั้งนี้ เพื่อแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ รพ.สต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิตทางการเกษตรจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วยออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล และราษฎรในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย เพื่อให้กำลังพลและราษฎรในพื้นที่ มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจ่ายตลาดในชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตราความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกันนี้หน่วยได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-COVID-19 ให้กับผู้มาซื้อสินค้าอีกด้วย


   เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยดำเนินการปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ แปลงหญ้าแฝก นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลของหน่วยฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมเจริญพุทธมนต์ กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร
ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นวัดแซร์ออ โดยร่วมกัน เก็บกวาด ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้มีความสะอาด และสวยงาม
เหมาะสมกับการเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม ณ วัดแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๑ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐ โทร ๐๓๗-๕๔๔๒๗๒http://www.rtarf.mi.th/html/download.html
โครงการพระราชดำริ จว.ส.ก.
นันักรบสีน้ำเงิน
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การปฏิบัติงานในหน่วย

สาระ น่ารู้
  การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย
  
การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
  
คพ่อพันธุ์ของ นทพ.  
  ทำไมต้องทำแปลงหญ่าเลี้ยงสัตว์

  โรคปากเท้าเปื่อย
  แผนงานหลัก นทพ.
  ยุทธศาสตร์โคเนื้อ นทพ.
  ศูนย์ขอรับการช่วยเหลือ
  ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
  ประชาคมอาเซียน

  บทบาท นกส.๑ สทพ.นทพ.
สินค้าประชารัฐ
กะหรี่ฟั๊พชาวทุ่ง
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไทยรัฐ
  คมชัดลึก
   ผู้จัดการ
   มติชน
  สยามรัฐ