ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.
แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com

 

 

  

  
เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ, หน.ส่วนราชการ, หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ส.ค.๖๕ โดยมี นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมอำเภอวัฒนานคร ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


  เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิตทางการเกษตร จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล และราษฎรในพื้นที่ รอบที่ตั้งหน่วย เพื่อให้กำลังพล และราษฎรในพื้นที่ มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน แก่ร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจ่ายตลาดในชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตรา ความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19
พร้อมกันนี้ หน่วยได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับ ผู้มาซื้อสินค้าอีกด้วย
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นกส.๑ สทพ. นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ อบต.แซร์ออ, ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยร่วมกัน
พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บกวาดใบไม้ และกิ่งไม้บริเวณพื้นที่ สองข้างทางถนน
สาธารณะบ้านแซร์ออ "เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕” ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 
    เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลของหน่วยฯ จัดกิจกรรม
เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมดังนี้   กิจกรรมเจริญพุทธมนต์ แ ละตักบาตรพระสงฆ์   พิธีถวายเครื่องราช
สักการะ และลงนามถวายพระพร ณ  อาคารกองบังคับการ นกส.1 สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

 


   เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกแซร์ออ โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช
ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดทำความสะอาด เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


  เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนรถแทรคเตอร์ฟาร์มติดเครื่อง
เจาะหลุม พร้อมพลขับ ให้กับ ร.๑๒ พัน.๒ รอ. ดำเนินการเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส ปีมหามงคล
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ บ.ภักดีแผ่นดิน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โด​ย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันจัดสถานที่ เก็บกวาด ทำความสะอาดบริเวณศาลา วัดป่าหนองขาม โดยปฏิบัติตามภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดป่าหนองขาม ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว   เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพล พร้อมด้วยจิตอาสา ของหน่วย ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี .ศ.๒๕๖๕
 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ทางพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนสืบไป ณ วัดป่าหนองขาม ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โด​ย นกส.๑ สทพ. นทพ.จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันเก็บกวาด ทำความสะอาดบริเวณศาสนสถานวัดป่าหนองขาม โดยปฏิบัติตามภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดป่าหนองขาม ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


    เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ให้กับกำลังพล
ผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๒๔ ตัว นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยการส่งมอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างเคร่งครัด ณ อาคาร
กองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


    เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ.นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยดำเนินการ
ซ่อมแซมพื้นถนนภายในบริเวณหน่วย ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ชำรุดเสียหายด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเกิดความปลอดภัยกับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ
ณ นกส.๑ สทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


   เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิตทางการเกษตร จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล และราษฎร
ในพื้นที่ รอบที่ตั้งหน่วย เพื่อให้กำลังพล และราษฎรในพื้นที่ มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน แก่ร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจ่ายตลาดในชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตรา
ความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกันนี้ หน่วยได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับ ผู้มาซื้อสินค้าอีกด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ นกส.๑ สทพ. นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนกำลังพล พร้อมรถขุด-ตักล้อยาง เอนกประสงค์ เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่วัดป่าหนองขาม โดยดำเนินการรื้อถอนป้าย และ
ปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมสถานที่จัดสร้างกุฏิ ณ วัดป่าหนองขาม ม.๘ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินแจกจ่ายพันธุ์หญ้าแฝกให้กับ นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้าตามแผนงานและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เพื่อนำไปปลูกตามไหล่ถนน และขอบสระเก็บน้ำไร่นาของเกษตรกร ในโครงการเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ โรงเรือนเพาะชำหญ้าแฝก นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
     เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โด​ย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ อบต.แซร์ออ และ อสม.บ.ซับสมบูรณ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย แจกจ่ายและ
ใส่ทรายอะเบทเในภาชนะที่มีน้ำ พร้อมทั้งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในช่วงฤดูฝน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน บ.ซับสมบูรณ์ ม.๗ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

    เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ จำนวน ๓๐ ตัวให้กับ นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ เพื่อนำไปสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยการส่งมอบ
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างเคร่งครัด ณ อาคารกองบังคับการ
นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
     เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่บุตรของกำลังพลของหน่วยฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ จำนวน ๙ ทุน การปฏิบัติ
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด19 (COVID-19) ณ อาคาร บก.
นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
     เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ.นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วม
บริจาคโลหิต ในโครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัย COVID” ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๕ และสนับสนุน
การสำรองโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้
ทางการแพทย์ ณ รพ.อรัญประเทศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


 
      เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดเดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช เก็บกวาด ทำความสะอาด
ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เนื่องในวันอานันทมหิดล คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลไผ่งาม ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว


   เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิตทางการเกษตร จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล และราษฎร
ในพื้นที่ รอบที่ตั้งหน่วย เพื่อให้กำลังพล และราษฎรในพื้นที่ มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน แก่ร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจ่ายตลาดในชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตรา
ความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกันนี้ หน่วยได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับ ผู้มาซื้อสินค้าอีกด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ นกส.๑ สทพ. นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนม
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วัดแซร์ออ
ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
   เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. พ.ท.นภดล ศักดาเดช ผบ.นกส.๑ สทพ.
นทพ.นำกำลังพลของหน่วยร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ทำพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ณ อาคาร
กองบังคับการ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ จำนวน ๒๑ ตัว
ให้กับ นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ เพื่อนำไปสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยการส่งมอบได้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างเคร่งครัด ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ.
ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ตั้งหน่วย ประจำเดือน พ.ค.๖๕ โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช และเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย ให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
  เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าชุดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ดำเนินการออกให้บริการผสมเทียม ตรวจสุขภาพโค ติดตามลูกโคเกิด และพบปะสมาชิกผสมเทียมในพื้นที่
ตำบลแซร์ออ พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์โคเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมกันนี้
หน่วยฯ ได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยให้กับเกษตรกร
รับทราบ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินแจกจ่ายพันธุ์หญ้าแฝกให้กับ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า ตามแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำไปปลูกตามไหล่ถนน และขอบสระเก็บน้ำไร่นาของเกษตรกร ในโครงการเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ โรงเรือนเพาะชำหญ้าแฝก นกส.1 สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว   เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ๖ นาย เข้าร่วมกิจกรรมแจกจ่าย และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยแจกจ่ายปลานิลให้กับราษฎร จำนวน ๖๐,๐๐๐ ตัว และปล่อยปลานิลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์
ให้กับชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามแผนงานโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ แหล่งน้ำสาธารณะ ม.๑๑ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว    

   เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ให้กับผู้แทน นกส.๒ สทพ. นทพ. จำนวน ๖๙๐ กก.ตามแผนการแจกจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก และการดูแลแปลงหญ้า ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.นภดล ศักดาเดช ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล
ของหน่วย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยได้ดำเนินการ
ปลูกต้นไม้ จำนวน ๒๐๐ ต้น ได้แก่ ต้นมะค่าโมง จำนวน ๕๐ ต้น , ต้นพะยอม จำนวน ๕๐ ต้น ต้นมะฮอกกานี จำนวน ๕๐ ต้น ต้นมะขามเปรี้ยว จำนวน ๒๕ ต้น และต้นตะเคียน จำนวน ๒๕ ต้น
ณ แปลงปลูกป่า นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


   เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิตทางการเกษตร จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล และราษฎร
ในพื้นที่ รอบที่ตั้งหน่วย เพื่อให้กำลังพล และราษฎรในพื้นที่ มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน แก่ร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจ่ายตลาดในชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตรา
ความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกันนี้ หน่วยได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับ ผู้มาซื้อสินค้าอีกด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ นกส.๑ สทพ. นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

    เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ให้กับผู้แทน
นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๕๐๐ กก.ตามแผนการแจกจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอน
การเตรียมดิน การปลูก และการดูแลแปลงหญ้า ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว    เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ
ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความ
สะอาดสถานที่สาธารณะ เนื่องในวันปฐมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันฉัตรมงคล โดยร่วมกัน กำจัดผักตบชวาในคลองกุดตาโป้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผักตบชวากีดขวางทางน้ำในคลอง
กุดตาโป้ ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


    เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิต ทางการเกษตร
จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วยออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล และราษฎร
ในพื้นที่ รอบที่ตั้งหน่วย เพื่อให้กำลังพลและราษฎรในพื้นที่ มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน แก่ร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจ่ายตลาดในชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตรา
ความเสี่ยงสูงต่อการ ติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกันนี้หน่วยได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับผู้มาซื้อสินค้าอีกด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
นกส.๑ สทพ. นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จำนวน ๒,๙๘๗,กก. ให้กับ ผู้แทน กสข.สทพ.นทพ, นกส.๕ สทพ.นทพ., นพค.๕๑, นพค.๕๓, นพค.๕๔ และ ,นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ตามแผนการแจกจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูกและ
การดูแลแปลงหญ้า ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ. นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว    เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วย  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕”  โดยร่วมกันทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วย  ณ  นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


   เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิตทางการเกษตร จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล และราษฎร
ในพื้นที่ รอบที่ตั้งหน่วย เพื่อให้กำลังพล และราษฎรในพื้นที่ มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน แก่ร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจ่ายตลาดในชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตรา
ความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกันนี้ หน่วยได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับ ผู้มาซื้อสินค้าอีกด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ นกส.๑ สทพ. นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 

    เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕” โดยร่วมกันปรับภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งน้ำในพื้น ณ แหล่งน้ำสาธารณะ บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 

    เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นกส.๑ สทพ. นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วยฯ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๔ ปี ๒๓ เม.ย.๖๕ การปฏิบัติเป็นไปมาตรการ
ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (COVID-19) ณ อาคารกองบังคับการ นกส.๑ สทพ.นทพ.
ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
   เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่หน่วย โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงาน ศาลพระ และเส้นทางเข้า-ออก ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


  เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิตทางการเกษตร จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภายในหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล และราษฎร
ในพื้นที่ รอบที่ตั้งหน่วย เพื่อให้กำลังพล และราษฎรในพื้นที่ มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน แก่ร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจ่ายตลาดในชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีอัตรา
ความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกันนี้ หน่วยได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับ ผู้มาซื้อสินค้าอีกด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ นกส.๑ สทพ. นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โด​ย นกส.๑ สทพ. นทพ. ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลแซร์ออ ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยอุปกรณ์ ชุดตรวจ ATK ให้กับกำลังพลของหน่วย
ทุกนาย หลังจากวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ก่อนการปฏิบัติงานวันแรก เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ
เฝ้าระวัง และป้องกันโควิด-19 ผลการตรวจในเบื้องต้นไม่พบผู้ติดเชื้อ ณ บริเวณอาคารกองบังคับการ
นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ.จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมจุด
บริการประชาชนเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 กองบัญชาการกองทัพไทย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”กับ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. และส่วนราชการในพื้นที่โดยให้บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น สอบถามข้อมูลเส้นทาง การตรวจสภาพและซ่อมยานพาหนะ ณ บริเวณถนนหน้าหน่วย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
     เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนรถแทรคเตอร์ฟาร์มติดเครื่อง
เจาะหลุม พร้อมกำลังพล จำนวน ๒ นาย ร่วมกับราษฎรในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาดำเนินการเจาะหลุมฝังเสา
เพื่อทำแนวรั้วลวดหนาม ให้กับบ้านพักครูภายในโรงเรียน ณ รร.บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วเมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน ๑๐๐ ฟ่อน ให้กับศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อนำไปเลี้ยงโคในโครงการ เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโค ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


   เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โด​ย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
เข้าดำเนินการ พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสามแยก เข้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช และเก็บทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ.  แจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐,๐๐๐ ตัว ให้กับกลุ่มราษฎร บ.โคกสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว,
บ.หนองบัว ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และ บ.ใหม่พัฒนา ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพิ่มราย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎร พร้อมกันนี้หน่วยฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ปัญหาความเดือดร้อน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วย เพื่อเป็นการ
พัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพ ให้กับ
ประชาชน ณ ฐานผลิตพันธุ์ปลา นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
      เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บทำความสะอาด เพื่อเป็นการดูแลรักษาสถาน
ศึกษา ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่พัฒนา ม.๔ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
    เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
เข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ๗๐ พรรษา หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บทำความสะอาด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๗๐ พรรษา หน่วยบัญชาการ
 ทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

   เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์แนวถนนทางเข้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
     เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ.นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วม
บริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด” ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๕ และสนับสนุน
การสำรองโลหิตให้กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้
ทางการแพทย์ ณ รพ.อรัญประเทศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ให้กับ นพค.๑๖
สนภ.๑ นทพ. จำนวน ๑๕ ตัว นำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ณ อาคาร
กองบังคับการ นกส.๑ สทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
  เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลภายใน และพื้นที่ภายนอกอาคาร เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วย ให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม
ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกับ อบต.แซร์ออ, ผู้นำท้องถิ่น และ
ส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายวัลลภ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ที่เดินทางมาเยี่ยม และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน
พัดผ่าน บ้านเรือน ได้รับความเสียหาย ณ บ.ทุ่งเจริญ ม.๑๔ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว   เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา กห. ประจำปี ๒๕๖๕  โดยนำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ อบต.แซร์ออ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากพายุฤดูร้อนพัดผ่านบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน บ.ทุ่งเจริญ ม.๑๔ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


    เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.1 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวี โดยร่วมกันปัดกวาด เช็ดถู ตรวจเช็ค
ระบบไฟฟ้าภายในศาลา และล้างทำความสะอาดห้องสุขา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและ ส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ณ สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวี ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ. นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการ เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงาน และเก็บกิ่งไม้แนวรั้วหน้าหน่วย ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้า นภาลัย ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว    เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับ นพค.๑๒
สนภ.๑ นทพ. และ กลุ่มราษฎร ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
อีกทางหนึ่ง ณ ฐานผลิตพันธุ์ปลา นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว   เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.1 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน
๑๒ นาย ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “๒.๘ ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๕ เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในทางการแพทย์ ผลการปฏิบัติ มีกำลังพลที่สามารถร่วมบริจาคได้
จำนวน ๓ นาย รวมปริมาณโลหิต ๑,๓๕๐ มล. (ซีซี) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว

     เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมถวายเครื่อง
สังฆทานพร้อมจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพื่อร่วมรักษา
วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวี 
ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โด​ย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนิน
การพัฒนา ปรับภูมิทัศน์แนวถนนหน้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บ
ทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อ
พัฒนาส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


ห้วงวันที่ ๑-๔ ก.พ.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการตรวจติดตามและประเมิน
ผลโครงการส่งเสริมการผสมเทียมโค นทพ. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อรับทราบ
ปัญหาการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการผสมเทียมโคการลงข้อมูลระบบสารสนเทศ และออกตรวจเยี่ยมสมาชิกผสมเทียม ณ สถานีผสมเทียม นพค.๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕ และ นพค.๑๖ สนภ.๑
นทพ.


   เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โด​ย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์แนวถนนหน้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และ
เก็บทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อ
พัฒนา ส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว


   เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสา พระราชทาน
ของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วย โดยร่วมกัน ตัดกำจัด
วัชพืช เก็บกวาดใบไม้ และฉีดล้างทำความสะอาดแนวถนนด้านหน้าอาคารกองบังคับการ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. เอกราช อินทรักษ์
รอง ผอ.สทพ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) และคณะชุดตรวจของ ผตว.สทพ.นทพ. เพื่อตรวจดูความเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ฯ, แปลงหญ้าเนเปียร์ ที่ใช้ระบบน้ำ ๖๐ ไร่ และการดำเนิน
การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ ๒๐ ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


   เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับ มทบ.๑๙
รร.เจริญสุข, รร.เพียงหลวง ๑๗ และ รร.ทับทิมสยาม ๐๓ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ ตัว นำไปเลี้ยงในบ่อของ
โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสามารถนำไปใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้โรงเรียนมีวัตถุดิบนำไปประกอบอาหารกลางวัน
ของนักเรียน ณ นกส.1 สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


    เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน
๔ นาย ออกเยี่ยมเยียนสมาชิกผสมเทียม/เกษตรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่บ้านแซร์ออ โดยให้คำแนะนำในด้าน
การพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อด้วยน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์ของ นทพ. การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น, การป้องกัน
โรคระบาด และให้ความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรเพื่อใช้เป็นหลักยึดถือในการ
ดำเนินชีวิต ต่อไป ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


   เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โด​ย นกส.๑ สทพ. นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย ฯ ร่วมกับ
ส่วนราชการ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยมี  นายปริญญา โพธิสัตย์ ผวจ.สระแก้ว เป็นประธาน ในพิธี ฯ ซึ่งการปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 

    เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดยนกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนิน
การ ปรับภูมิทัศน์แนวถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ตัดแต่ง กิ่งไม้ และ
เก็บทำความสะอาด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมทั้งเพื่อ
พัฒนาส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย  ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 

     เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแซร์ออ โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว


   

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดผู้แทนหน่วยฯ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ
ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัด  โดยมี นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีฯ ณ  บ.หนองขาม ม.๘ ต.แซร์ออ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
     เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ กับ รร.บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา โดยภายในงานมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา การแสดง
ของเด็กๆ บนเวที พร้อมทั้งการแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้แก่
เด็กๆเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ รร.บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา ของหน่วย
เข้าดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์แนวถนนทางเข้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
  เมื่อวัน ๓๐ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลพระให้สะอาด สวยงาม โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี สุดท้ายของเดือน ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

     เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดยนกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์แนวถนนทางเข้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บ
ทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน
๓๐๐ ฟ่อน ให้กับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในความดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา นำไปใช้ใน “โครงการเกษตรกร
กาสรกสิกรรม” (สอนคนและควายไถนา) เนื่องจากประสบปัญหาพืชอาหารสัตว์ที่ปลูกไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงกระบือ  ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


    เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการซักซ้อมการป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และสร้างความมั่นใจ
ในเรื่องการปฏิบัติ ณ บริเวณอาคารกองบังคับ นกส.๑ สทพ.นทพ.ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


     เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส๑1 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ของหน่วย
เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวี โดยร่วมกัน ตัดวัชพืช เก็บกวาด ใบไม้
และล้างทำความสะอาดห้องสุขา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ณ สำนักสงฆ์พระเทพญาณกวี ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

     เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าว
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ.ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดยนกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์แนวถนนทางเข้าหมู่บ้านแซร์ออ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาส่งเสริมการสัญจรของราษฎรให้สะดวก ปลอดภัย ตามนโยบาย ผบ.ทสส.
และ ผบ.นทพ. ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้

    เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับโรงเรียน
บ้านโคกปราสาท จำนวน 10,000 ตัว นำไปเลี้ยงในบ่อของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ
อาชีพจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังส่งเสริม
ให้โรงเรียนมีวัตถุดิบนำไปประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยดำเนินการ
ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ของหน่วย โดยร่วมกันปลูกไม้ผล ไม้ต้น และไม้ใช้สอย บนทางเดินคันดิน และทำการห่มดิน เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช โดยใช้เศษหญ้าแห้งห่มดินเป็นการป้องกัน
การระเหยของความชื้นที่อยู่ในดิน ณ พื้นที่ โคก หนอง นาโมเดล นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.๔ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นำไปปลูกขยายพันธุ์สำหรับใช้เลี้ยงโค พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการปลูก และการดูแลจัดการแปลงหญ้าให้กับกลุ่ม ตามนโยบาย ผบ.นทพ. ในการนี้หน่วยได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์โค และการสร้างโคเนื้อที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ด้านข่าวสารให้กับเกษตรกร ณ นกส.๑ สทพ.นทพ.ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ปวัน  บุญบันดาล
รอง ผอ.สทพ.นทพ./หัวหน้าชุดตรวจ และคณะทำงานชุดติดตามให้คำแนะนำและกำกับดูแลงานเกษตร
ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ของ นขต.นทพ. ในโอกาสตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/
โครงการ ด้านเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และสรุปผลการตรวจติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ณ นกส.1 สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแซร์ออ โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรี ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการทำความสะอาดบ้านพักกำลังพลของหน่วย โดยร่วมกันตัดกำจัดวัชพืช เก็บกวาด
ทำความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย ตาม
นโยบาย ผบ.นทพ. ณ อาคารบ้านพักกำลังพล นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ นายทวนทอง อาจรักษา ปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร และคณะ ในการตรวจประเมินฟาร์มโคเนื้อ และฟาร์มสุกรของหน่วย เพื่อรับรอง
มาตรฐานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ณ นกส.๑ สทพ.นทพ.ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับคณะทำงานชุดติดตาม
ให้คำแนะนำและกำกับดูแลงานเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ของ นขต.นทพ. ในโอกาสตรวจติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ด้านเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการนี้ ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ.ได้นำตรวจสถานีผสมเทียม, ตรวจเยี่ยมสมาชิกผสมเทียมโค
ในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น และตรวจสถานภาพปศุสัตว์ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย
ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำสระหิน โดยร่วมกัน
เก็บลอกผักตบชวา ทำความสะอาดริมตลิ่ง ให้มีความสะดวก และความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน เพื่อรองรับกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำสระหิน ม.๘ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.1 สทพ.นทพ. สนับสนุนสถานที่ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้ทำการอบรมการเพาะเห็ดให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.แซร์ออ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ในการนี้หน่วยได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วย เสริมสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพให้กับประชาชน ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ นกส.1 สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการส่งมอบ โคเนื้อลูกผสม นทพ.
(เพศเมีย) ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จำนวน ๑ ตัว ให้กับ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. นำไป
ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ พื้นที่ปฏิบัติการ บ.ซำสะโหมง ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทอดกฐินสามัคคี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญ ป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญ
รุ่งเรือง สืบไป ณ วัดช่องกุ่ม ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการส่งมอบโคเนื้อลูกผสม นทพ. (เพศเมีย) ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จำนวน ๑๕ ตัว ให้กับ นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. นำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา. ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ พื้นที่ปฏิบัติการ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดเตรียม สถานที่
ในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลฯ เป็นการร่วมแสดงถึง ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของราชวงศ์
จักรี ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ วัดช่องกุ่มต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 
 เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย เข้าดำเนินการปรับ ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่สำนักสงฆ์บ้านโคกแซร์ออ โดยร่วมกันเก็บ กวาด ล้าง
ทำความสะอาด ศาลา และหอพระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างสมพระเกียรติ รวมทั้งเพื่อเตรียมสถานที่ไว้ให้ประชาชน ใช้ดำเนินการกิจกรรมทางศาสนา
ณ สำนักสงฆ์บ้านโคกแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ ชุดส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ และชุดประชาสัมพันธ์ของหน่วย ออกติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อรับทราบข้อมูล และปัญหาข้อขัดข้องในการดูแลจัดการสัตว์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติ
งานของหน่วย และมอบเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ให้กับสมาชิกผสมเทียม เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความเชื่อมั่น ความศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพ ให้กับประชาชน  ณ  พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร​ จ.สระแก้ว

   เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ ผอ.สทพ.นทพ. และ รอง ผอ.สทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ดังนี้   ๑. ด้านประสิทธิภาพ
กำลังพลปฏิบัติงาน ๒๕% ๒. ตรวจผลการปฏิบัติงานปี ๖๔ และแผนการปฏิบัติงาน ปี ๖๕   ๓. ประเมิน
ความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกโครงการที่มีลักษณะเด่นตามภูมิสังคมของหน่วย ๑ โครงการ รวมทั้งพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้สำหรับประชาชนตามนโยบายของ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ นกส.๑ .สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

   

 เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันแสดง
ความ จงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย
ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลาง จ.สระแก้ว
   เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
กับ ส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยมี
นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานครเป็นประธาน พร้อมกันนี้หน่วยฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่
ปัญหา ความเดือดร้อน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วย และมอบ ยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุงให้กับ
เกษตรกรผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และกองทัพ ให้กับประชาชน ณ ศาลากลางบ้าน ม.๘. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร​
จ.สระแก้ว
 
   เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ของ บก.ทท. โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และกล่าวน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
   เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ อ.โคกสูง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยการสนับสนุนหญ้าแห้ง
อัดฟ่อนและหญ้าหมักอัดก้อน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหญ้าสด พร้อมทั้งจัดชุดสัตวแพทย์
เคลื่อนที่เร็ว เข้าตรวจรักษาโคของเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ พื้นที่ประกาศเตือนภัย อ. โคกสูง จ.สระแก้ว
 

   เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ นายทวนทอง อาจรักษา ปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ที่เดินมาเยี่ยมชมโครงการผลิตลูกสุกรพันธุ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการควบคุม
และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ โรงเรือนกรพันธุ์ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
     

   เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ส่งมอบปลานิลจิตรลดา ให้กับนายบุญตา หุ่นปราการ กำนันตำบล หนองแวง อ.โคกสูงจว.ส.ก.ซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรตำบลหนองแวง เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้อาชีพให้กับราษฎรนำไปเลี้ยงตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ​พอเพียง ณ โรงเพาะพันธุ์ปลา
นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
  
     เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๔ บก.ทท โดย ผบ.นกส.๑ สทพ. นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. คณธัช ทองวิชิต ที่ปรึกษา สจร.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการของ นกส.๑ สทพ. นทพ. โดย โดยมีหัวข้อการตรวจ ดังนี้ ๑.สายพลาธิการ ๒.สายการจัดหา ๓.สายช่าง ๔.สายขนส่ง ๕.สายสื่อสาร ๖.สาย สป.๓ และมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๒ ส.ค.๖๔ ณ นกส.๑ สทพ.นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๑ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐ โทร ๐๓๗-๕๔๔๒๗๒http://www.rtarf.mi.th/html/download.html
โครงการพระราชดำริ จว.ส.ก.
นันักรบสีน้ำเงิน
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การปฏิบัติงานในหน่วย

สาระ น่ารู้
  การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย
  
การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
  
คพ่อพันธุ์ของ นทพ.  
  ทำไมต้องทำแปลงหญ่าเลี้ยงสัตว์

  โรคปากเท้าเปื่อย
  แผนงานหลัก นทพ.
  ยุทธศาสตร์โคเนื้อ นทพ.
  ศูนย์ขอรับการช่วยเหลือ
  ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
  ประชาคมอาเซียน

  บทบาท นกส.๑ สทพ.นทพ.
สินค้าประชารัฐ
กะหรี่ฟั๊พชาวทุ่ง
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไทยรัฐ
  คมชัดลึก
   ผู้จัดการ
   มติชน
  สยามรัฐ