ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.

พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.

แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com
     บทบาท หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๑ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

     วัตถุประสงค์   เพื่อกำหนดบทบาทและขีดความสามารถของ นกส.สทพ.นทพ.  ให้สามารถสนับสนุน  นพค.สนและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

     บทบาทของ  นกส.สทพ.นทพ. เป็นหน่วยทางวิทยาการ  สาธิต  ฝึกอบรม  รวมทั้งการผลิต  และแจกจ่ายพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  เพื่อสนับสนุน  นพค.สนภ.นทพ.
  ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่  รับผิดชอบ

   ขีดความสามารถ ของ นกส.สทพ.นทพ.
                    ๑.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
                    ๒.ผลิตลูกสุกรพันธุ์  จำนวน  ๒๕๐  ตัว/ปี
                    ๓.ผลิตโคเนื้อลูกผสม  จำนวน  ๑๐๐  ตัว/ปี
                    ๔.ผลิตพันธุ์ปลา (ฐานประมง)  จำนวน ๒  ล้านตัว/ปี
                    ๕.ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ ๑๐-๒๐  ไร่  เพื่อผลิตแจกจ่ายกล้าแฝก ๒ แสนกล้า/ปี
                     ๖.ปลูกไม้ผล ๑๐ ชนิด  ในพื้นที่  ๕  ไร่  โดยไม้ผลที่ปลูกต้องเป็นต้นที่มีการพัฒนาพันธุ์  และ มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับปลูกในเชิงพานิชย์ได้
                        รวมทั้งต้อมีความเหมาะสมกับสภาพ  แวดล้อมของพื้นที่  แต่ละภูมิภาคด้วย
                     ๗.แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์  และผลิตหญ้าแห้งอัดฟ่อน
                     ๘.ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์  จำนวน  ๑๐๐  ตัน
                      ๙.บริการผสมเทียม
                    ๑๐.ฝึกอบรมด้านการเกษตร  ทั้งด้านพืช  ปศุสัตว์  และการผสมเทียม

   

                        ขีดความสามารถเพิ่มเติม  นกส.สทพ.นทพ.
                         ๑.นกส.๑ สทพ.นทพ.    ผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า, ส่งเสริมสหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ.จำกัด
                         ๒.นกส.๒ สทพ.นทพ.    ผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า,  โรงผลิตไบโอดีเซล
                         ๓.นกส.๓ สทพ.นทพ.    ผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า,  โรงผลิตไบโอดีเซล
                         ๔.นกส.๔ สทพ.นทพ.    ผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า,  พืชพลังงานปาล์มน้ำมัน, ผลิตหญ้าหมัก
                         ๕ .นกส.๕ สทพ.นทพ.
   (อยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วย)