ผู้บังคับบัญชา


พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.นภดล  ศักดาเดช
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ
.

แนะนำเว็บไซต์ จำนวนผู้เยี่ยมชม
http://www.free-counter-plus.com
     ทำไมต้องทำแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์

  ตามนโยบายของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มีการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร โดยการปรับปรุงสายพันธุ์โคพื้นเมือง ให้เป็นโคพันธุ์ลูกผสม
ทำให้เกษตรกรจำนวนมากสนใจ ที่จะเลี้ยงโคเนื้อ และโคนม ทำให้มีการเพิ่มปริมาณโคมากขึ้น จึงทำให้ทุ่งหญ้าตามธรรมชาติ ไม่พอเพียง สำหรับการเลี้ยงสัตว์
ฉะนั้น ในการเลี้ยงโคเนื้อ และโคนม เกษตรกรจึงจำเป็นต้องปลูกแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นของตนเอง หรือกลุ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของโค

   แปลงหญ้า เลี้ยงสัตว์ที่ดีควรประกอบด้วยหญ้าและถั่วอาหารเลี้ยงสัตว์ เพื่อ.-
(ก) ทำให้มีอาหารที่มีคุณภาพดีแก่สัตว์
(ข) ทำให้ดินดีขึ้น
(ค) ป้องกันการพังทลายของดิน

    การมีแปลงหญ้าที่ดีจะทำให้ สุขภาพของสัตว์ดีขึ้น สัตว์โตเร็วขึ้น สัตว์ให้ลูก และนมมากขึ้น   ดินดีขึ้นจะมีธาตุอาหารสำหรับพืชมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลผลิตของพืชสูงขึ้น 

แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์อาจแบ่งเป็น๒ประเภท
(ก) ประเถทถาวร มีอายุหลายปี แต่ผลผลิตจะลดลงเมื่ออายุ ๔ - ๕ ปี จึงควรไถพรวน แล้วปลูกซ่อม แล้วใส่ปุ๋ยหรือไถทิ้งแล้วปลูกใหม่
(ข) ประเภทหมุนเวียน เป็นแปลงหญ้าที่แนะนำให้ปลูกในที่ดอนที่ดินไม่ดี และเกษตรกร ยังนิยมปลูกพืชไร่ โดยปลูกแปลงหญ้า ๓ ปี สลับกับพืชไร่

 แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
 ควรปลูกหญ้าผสมกับถั่วอาหารสัตว์ในแปลงเดียวกัน 
 แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดีควรประกอบด้วยหญ้า ๒ ส่วนและถั่วอาหารสัตว์ ๑ ส่วน 
 ในการปลูก ควรปลูกหญ้า ๒ แถว สลับกับถั่วอาหารสัตว์ ๑ แถว 
 การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดีจะทำให้ผลผลิตเป็น ๓ เท่าของแปลงหญ้าตามธรรมชาติ    และคุณภาพของอาหารสัตว์ก็ดีกว่าด้วย 
 การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์

 ก. เกี่ยวให้กิน (เกี่ยวมาให้สัตว์กิน) แปลงหญ้าที่ปลูกสำหรับเลี้ยงสัตว์แบบเกี่ยวให้กิน อาจปล่อยสัตว์เข้าไปกินเองได้เหมือนกัน แต่ปกติจะเกี่ยวแล้วขนมาให้สัตว์กิน
นอกแปลง ซึ่งจะทำให้สูญเสียผลผลิตน้อยกว่าแต่ต้องใช้แรงงานมาก

 ข. ปล่อยเลี้ยง(ปล่อยให้สัตว์แทะเล็มในแปลง) แปลงหญ้าที่ปลูกสำหรับเลี้ยงสัตว์
แบบปล่อยเลี้ยงต้องการแรงงานน้อยกว่า แต่ต้องมีการจัดการดูแลที่ดี เพื่อให้แปลงมีหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ในสัดส่วนที่เหมาะสม

ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
 หญ้าพันธุ์ดี เช่น พันธุ์รูซี่ ให้ผลผลิตสูงกว่าหญ้าพันธุ์พื้นเมือง    และมีระยะการเจริญ    เติบโตนานกว่า 
 หญ้าพันธุ์ดีเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีและยังช่วยป้องกันการพังทลายของดิน 
 การเลือกพันธุ์หญ้าที่จะปลูกขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่จะใช้ปลูก
(ก) พื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี 
(ข) ที่ลุ่มมีความชื้นสูง 

 ก. ที่ดอนที่มีการระบายน้ำดี 

หญ้ารูซี่ 

 ปลูกง่ายทั้งจากเมล็ดและต้นพันธุ์ 
 โตเร็วและให้ผลผลิตสูง 
 มีคุณภาพสูง
 มีอายุหลายปีถ้ามีการดูแลรักษาดี 
 เหมาะทั้งกับการปล่อยเลี้ยง และเกี่ยวให้กิน 
 เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด 
 มีการแตกกอดีซึ่งจะช่วยปกคลุมดินได้

หญ้ากินนี หญ้าเฮมิล หญ้ากินนีสีม่วง
 มีลำต้นสูงและให้ผลผลิตสูง
 เหมาะสำหรับการเลี้ยงแบบเกี่ยวให้กิน
 ต้องเกี่ยวหรือตัดทุก ๓๕ - ๕๐ วัน 

   หญ้าซิกแนล
 ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพทางอาหารดี 
 ให้ผลผลิตเมล็ดน้อย จึงควรปลูกจากต้นพันธุ์ 

   หญ้าเนเปียร์ ไฮบริดเนเปียร
 ให้ผลผลิตสูงในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและดินดี ปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์ 

 ข. ที่ลุ่มมีความชื้นสูง

   หญ้าขน
 มีคุณค่าทางอาหารสูง 
 สามารถขยายพันธุ์โดยใช้ต้นพันธุ์เท่านั้น 
 เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีความชื้นสูงและมีน้ำขัง
 เหมาะสำหรับปลูกในที่ที่เคยเป็นแปลงนามาก่อน

   หญ้าเซทตาเรีย หญ้าพลิเคทูลั่ม
 ปลูกโดยใช้เมล็ดหรือต้นพันธุ์ 
 ทนน้ำขัง แต่สัตว์ชอบกินน้อยกว่าพันธุ์อื่น 
 คุณค่าทางอาหารต่ำกว่าพันธุ์อื่น ๆ